Domů / Vitamíny a minerály / Vitamíny a multivitamíny / Vitamín C
Odběr novinek
Facebook Facepile
CELASKON 500MG CERVENY POMERANC TBL.EFF.10X500MG - 1
CELASKON 500MG CERVENY POMERANC TBL.EFF.10X500MG - 2
CELASKON 500MG CERVENY POMERANC TBL.EFF.10X500MG - 1/2CELASKON 500MG CERVENY POMERANC TBL.EFF.10X500MG - 2/2

CELASKON 500MG CERVENY POMERANC TBL. EFF.10X500MG

Kód: 3632495 Produktové číslo: 8595116531941 SUKL: 0230051 ATC skupina: A11GA01 Popis: Vitaminy Kód SÚKL 0230051
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
62,10 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
CELASKON 500MG CERVENY POMERANC TBL. EFF.10X500MG

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

CELASKON červený pomeranč 500 mg šumivé tablety
Acidum ascorbicum
Vitamín C

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7-14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Celaskon červený pomeranč a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon červený pomeranč užívat

3.Jak se přípravek Celaskon červený pomeranč užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Celaskon červený pomeranč uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CELASKON ČERVENÝ POMERANČ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Celaskon červený pomeranč se užívá k posílení odolnosti organismu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení.
Užívaní přípravku Celaskon červený pomeranč zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.
Přípravek Celaskon červený pomeranč posiluje imunitní systém, snižuje možnost onemocnění nachlazením.
Přípravek Celaskon červený pomeranč pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve stresových situacích.
Přípravek Celaskon červený pomeranč obsahuje vitamín C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.
Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.
Přípravek Celaskon červený pomeranč se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C, v těhotenství, při kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacích cest, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CELASKON ČERVENÝ POMERANČ UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Celaskon červený pomeranč

Jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Celaskon červený pomeranč se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

 • trpíte poruchou metabolismu železa (hemosiderosa, hemochromatosa);
 • máte oxalátové ledvinové kameny;
 • trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky.
Tento přípravek není vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného vhodný pro děti do 3 let.
Vitamín C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Několik dní před těmito testy je potřeba přípravek Celaskon červený pomeranč vysadit.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon červený pomeranč

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství a při kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek po přechodnou dobu užívat, obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární bariérou do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Celaskon červený pomeranč nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Celaskon červený pomeranč obsahuje laktózu, sorbitol, sodík a červeň allura AC

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje 500 mg sorbitolu v jedné tabletě. Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo Vaše dítě užije) tento léčivý přípravek.
Tento přípravek obsahuje 243 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné tabletě. To odpovídá 12,15% doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.
Přípravek Celaskon červený pomeranč obsahuje azobarvivo červeň allura AC, které může způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CELASKON ČERVENÝ POMERANČ UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně. Pokud lékař neurčí jinak, je možné podávat po dobu 7-14 dní, v případě, že se však Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Při léčbě hypovitaminosy C (nedostatek vitamínu C) se používají dávky vyšší, a to až 2000 mg denně, podle doporučení lékaře.
Tabletu nechte rozpustit asi ve 150 ml vody a vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon červený pomeranč, než jste měl(a)

Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Specifická terapie není známa, lze léčit pouze příznaky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon červený pomeranč

Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Při vyšších dávkách (několik gramů denně) se mohou vyskytnout nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 • zažívací obtíže - pocit na zvracení, zvracení, průjem;
 • alergické příznaky (ekzém, kopřivka).

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

 • pocit slabosti;
 • oxalátové močové kameny.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10000):

 • hemolytická anemie (chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek);
 • selhání ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CELASKON ČERVENÝ POMERANČ UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou "EXP".
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod, nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Celaskon červený pomeranč obsahuje

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum ascorbicum 500 mg.
Dalšími pomocnými látkami jsou kyselina citronová, sorbitol, hydrogenuhličitan sodný, laktóza, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000, draselná sůl acesulfamu, červeň allura AC (E129).

Jak přípravek Celaskon červený pomeranč vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: kulaté, růžové, mramorované, hladké, hygroskopické tablety, pomerančové chuti.
Velikost balení: 10  šumivých tablet.

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
B-KOMPLEX FORTE ZENTIVA DRG.20 B-KOMPLEX FORTE ZENTIVA DRG.20 Kód: 8594739204850
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
59,40 Kč
Detail
LA ROCHE LIPIKAR ECZEMA MED KREM 30ML LA ROCHE LIPIKAR ECZEMA MED KREM 30ML Kód: 4665288
Dostupnost: Skladem 1 ks
625,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.