Domů / Produkty bez léčiv
Kategorie
  Odběr novinek
  Facebook Facepile
  KALENDÁŘ AKCÍ

   

   

   

  kamenná Lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

  Září 2022
  6.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
  7.9.  10,00 -17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
  13.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
  14.9.  10,00 -17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
  20.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,-Kč
  21.9.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
  27.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,-Kč


  Více číst  : https://www.lekarnanapekarske.cz/   

   

   

  ESSENTIALE 300 mg tvrdé tobolky 100 - 1
  ESSENTIALE 300 mg tvrdé tobolky 100 - 2
  ESSENTIALE 300 mg tvrdé tobolky 100 - 1/2ESSENTIALE 300 mg tvrdé tobolky 100 - 2/2

  ESSENTIALE 300 mg tvrdé tobolky 100

  Kód: 2092725 Produktové číslo: 4030113617860 SUKL: 0125753 ATC skupina: A05BA Popis: Léčiva k terapii onemocnění jater a žlučových cest Kód SÚKL 0125753
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  351,00 Kč , plus doprava

  Žádné hodnocení.
  ESSENTIALE 300 mg tvrdé tobolky 100

  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

  ESSENTIALE 300 mg tvrdé tobolky
  Phospholipida sojae praeparata

  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

  1.Co je přípravek Essentiale a k čemu se používá

  2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Essentiale užívat

  3.Jak se přípravek Essentiale užívá

  4.Možné nežádoucí účinky

  5.Jak přípravek Essentiale uchovávat

  6.Obsah balení a další informace

  1. CO JE PŘÍPRAVEK ESSENTIALE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

  Přípravek obsahuje tzv. esenciální (základní) fosfolipidy, které jsou součástí buněčných membrán. Při jaterních onemocněních, u kterých dochází k poruše metabolismu v jaterních buňkách, jsou takto podané fosfolipidy přednostně využity jaterními buňkami a zabudovány do jejich buněčné membrány. Přípravek podporuje následující děje:

  • Normalizaci narušených funkcí a enzymatických aktivit jaterní buňky.
  • Uvolnění energetických zásob v jaterní tkáni.
  • Urychlení a podpora regenerace jaterních buněk.
  • Úpravu rovnováhy krevních tuků.
  • Stabilizaci žluči.

  Přípravek Essentiale se podává:

  • Pro zlepšení subjektivních obtíží u jaterních onemocnění, která jsou způsobena toxicko- metabolickým poškozením jater (poškození jater provázející jaterní onemocnění nebo způsobené léky, alkoholem, chemickými látkami, otravou po požití hub). Toto poškození se může projevovat např. ztrátou chuti k jídlu a/nebo pocitem tlaku v pravém nadbřišku.
  • Při zánětu jater (hepatitidě).

  Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let (o hmotnosti přibližně 43 kg) a dospělí. Vzhledem k nedostatečným údajům nesmí přípravek Essentiale užívat děti mladší 12 let.

  2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ESSENTIALE UŽÍVAT

  Neužívejte přípravek Essentiale

  Jestliže jste alergický(á) na sóju nebo na kteroukoli další složku přípravku uvedenou v bodě 6.1).

  Upozornění a opatření

  • Léčba přípravkem Essentiale nemůže zabránit poškození jater v důsledku užívání škodlivých látek (např. alkoholu).
  • Sójový olej obsažený v přípravku může u citlivých jedinců vyvolat závažnou alergickou reakci.

  Další léčivé přípravky a přípravek Essentiale

  Nelze vyloučit vzájemné působení přípravku Essentiale a léčivých přípravků snižujících srážlivost krve (tzv. antikoagulancia). Z tohoto důvodu může být zapotřebí dávku antikoagulancia upravit.

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete v nedávné době užívat.

  Přípravek Essentiale s jídlem, pitím a alkoholem

  Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla.

  Těhotenství, kojení a plodnost

  Vzhledem k charakteru léčivé látky lze přípravek užívat v období těhotenství a během kojení.

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Přípravek Essenciale neovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů ani rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

  Přípravek Essentiale obsahuje bezvodný etanol a čištěný sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju neužívejte tento léčivý přípravek.

  Přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

  3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESSENTIALE UŽÍVÁ

  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a dospívajících od 12 let obvykle 2 tvrdé tobolky (600 mg fosfolipidů ze sóji) v jednorázové dávce. Celková denní dávka jsou 2 tvrdé tobolky 3x denně (1800 mg fosfolipidů ze sóji).

  Délka podávání přípravku není časově omezena, bez porady s lékařem však užívejte přípravek nejdéle po dobu 4 týdnů.

  Jestliže se během 2 týdnů příznaky nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

  Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Essentiale

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Essentiale, než jste měl(a)

  Při předávkování, nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem.

  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Přípravek je obvykle dobře snášen. Při nutnosti užívání zvýšených dávek (pouze na doporučení lékaře!) se:

  Méně často (postižen více než 1 pacient z 1000 a méně než 1 pacient ze 100) mohou vyskytnout:

  • Žaludeční obtíže.
  • Průjem a měkká stolice.

  Velmi vzácně (postižen méně než 1 pacient z 10000) se vyskytly:

  • Alergické reakce, jako je vyrážka a kopřivka.
  • Rovněž bylo hlášeno svědění.

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

  5. JAK PŘÍPRAVEK ESSENTIALE UCHOVÁVAT

  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

  6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

  Co přípravek Essentiale obsahuje

  Léčivou látkou je phospholipida sojae praeparata (esenciální fosfolipidy) 300 mg v jedné tobolce.

  Pomocnými látkami v náplni tobolky jsou: čištěný sójový olej, ztužený tuk, hydrogenovaný ricinový olej, bezvodý etanol, methoxyacetofenon, ethylvanilin.
  Pomocnými látkami v tobolce jsou: želatina, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, červený oxid železitý, čištěná voda.

  Jak přípravek Essentiale vypadá a co obsahuje toto balení

  Přípravek Essentiale jsou oválné tobolky barvy khaki s medově zbarvenou hmotou uvnitř. Popis obalu: Al/PVC/ PVDC blistr s 10 tvrdými tobolkami, krabička.

  Velikost balení: 50 nebo 100 tvrdých tobolek v jednom balení.

  Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

  Držitel rozhodnutí o registraci
  sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

  Výrobce
  A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Kolín, Německo

  Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.8.2019.

  Facebook Komentáře
  Facebook Pozvánka
  Facebook Live Stream
  S tímto zbožím kupují
  BIO SELEN+ZINEK FORTE TBL.60 BIO SELEN+ZINEK FORTE TBL.60 Kód: 3964203
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  346,50 Kč
  Detail
  HELICID 20 ZENTIVA POR.CPS.ETD.14X20MG HELICID 20 ZENTIVA POR. CPS. ETD.14X20MG Kód: 3116242
  Dostupnost: Skladem 5 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  148,50 Kč
  Detail
  ACYLPYRIN TBL.10X500MG ACYLPYRIN TBL.10X500MG Kód: 8594002959722
  Dostupnost: Skladem 10+ ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  40,50 Kč
  Detail
  Moje lékárna Carbo medicinalis tbl 20x300mg Moje lékárna Carbo medicinalis tbl 20x300mg Kód: 2838846
  Dostupnost: Skladem 10+ ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  59,40 Kč
  Detail
  VITAR SODA 150TBL VITAR SODA 150TBL Kód: 8595011100068
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  54,00 Kč
  Detail
  Hodnocení
  Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
  © Používáme oXyShop
  © Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.