Domů / Péče o zdraví / Zrak, oči / Zánět, podrážděné oči
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Připojení k Facebooku
Přihlásit se
Odběr novinek
Facebook Facepile
VASOPOS N OPH GTT SOL 1X10ML

VASOPOS N OPH GTT SOL 1X10ML

Kód: 2352665 Produktové číslo: 4031626710154 SUKL: 0163345 ATC skupina: S01GA02 Popis: Oftalmologika Kód SÚKL 0163345
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
93,60 Kč , plus doprava
Porovnat

Žádné hodnocení.
VASOPOS N OPH GTT SOL 1X10ML

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vasopos N oční kapky, roztok tetryzolini hydrochloridum 0,5 mg/ml

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Vasopos N a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vasopos N používat 3. Jak se přípravek Vasopos N používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Vasopos N uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE VASOPOS N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Vasopos N obsahuje léčivou látku tetryzolin, což je látka ze skupiny oftalmologik (očních přípravků). Tetryzolin vyvolá zúžení cév v překrvených spojivkách a na povrchu bělimy; zmírňuje tak otok, překrvení a podráždění spojivek. Účinek nastává rychle a přetrvá několik hodin. Vasopos N se používá při zánětech a podráždění spojivek vyvolaných působením kouře, větru, intenzivního světla, prachu nebo alergickou reakcí na pyl. Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti starší než 2 roky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VASOPOS N POUŽÍVAT? Nepoužívejte přípravek Vasopos N  jestliže jste alergický(á) na tetryzolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  při některých formách zeleného zákalu (glaukomu),  při suchém zánětu nosní sliznice. Přípravek nesmí používat děti mladší než 2 roky. Přípravek Vasopos N rovněž nepoužívejte, pokud současně užíváte léky ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv (užívané k léčbě deprese). 2 Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vasopos N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jen ze zvlášť závažných důvodů mohou Vasopos N používat pacienti s těžkým onemocněním srdce nebo cév, např. s anginou pectoris, s ischemickou srdeční chorobou, s vysokým krevním tlakem nebo feochromocytomem (nádorem nadledvin), pacienti s poruchami látkové přeměny (např. s cukrovkou nebo zvýšenou činností štítné žlázy). Pokud by se některý z uvedených stavů u Vás vyskytl teprve během používání přípravku Vasopos N, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Pokud nosíte tvrdé kontaktní čočky, musíte je před vkápnutím přípravku Vasopos N vyjmout; znovu si je můžete nasadit nejdříve za 10 minut po vkápnutí přípravku. Měkké kontaktní čočky se při používání přípravku Vasopos N nesmějí používat vůbec a je třeba zabránit jejich přímému kontaktu s přípravkem Vasopos N. Děti a dospívající Přípravek nesmí používat děti mladší než 2 roky. Dalši léčivé přípravky a přípravek Vasopos N Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používala(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Současné užívání látek ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy a tricyklických antidepresiv (léky užívané k léčbě deprese) může zesílit nežádoucí účinky tetryzolinu. Při užívání těchto léků nesmíte přípravek Vasopos N používat. Používání jakýchkoli jiných očních kapek nebo oční lázně může vyplavením přípravku Vasopos N jeho účinek snížit až potlačit. Pokud je taková kombinace nutná, musí mezi použitím různých očních kapek uplynout alespoň 30 minut. Přípravek Vasopos N s jídlem a pitím Vasopos N se může používat nezávisle na jídle. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Po vkápnutí přípravku Vasopos N do oka neřiďte asi 30 minut motorové vozidlo a neobsluhujte stroje, protože může krátkodobě přetrvávat zhoršené (rozmazané) vidění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VASOPOS N POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu příbalovou informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčil jinak, vkápne se 2-3 krát denně po jedné kapce do spojivkového vaku. Časový odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být alespoň 6 hodin. Dávkování je stejné pro děti od 2 let, dospívající a dospělé. Vasopos N se nedoporučuje používat častěji než 3 krát denně. 3 Návod k použití: Odšroubujte ochranný uzávěr, zakloňte mírně hlavu, odtáhněte dolní víčko a jemným tlakem na lahvičku kápněte jednu kapku na vnitřní plochu dolního víčka. Špičkou kapací lahvičky se nesmíte dotknout oka! Po vkápnutí pomalu zavírejte oko. Po použití lahvičku opět pečlivě uzavřete. Pokud nedojde do 2 dnů ke zlepšení stavu nemocného oka, poraďte se o dalším léčení s lékařem. Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 10 dní. Jestliže jste použil(a) více přípravku Vasopos N, než jste měl(a) Riziko předávkování je zejména u dětí mladších než 2 roky, kdy se při spolknutí kapek může zvýšit krevní tlak, zrychlit anebo i zpomalit srdeční činnost a objevit nepravidelnost srdečního tepu. Při použití většího množství léku než je doporučená dávka anebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vasopos N V takovém případě nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté: ≥ 1/10 Časté: ≥ 1/100 až < 1/10 Méně časté: ≥ 1/1000 až <1/100 Vzácné: ≥ 1/10000 až < 1/1000 Velmi vzácné: <1/10000 Není známo: z dostupných údajů nelze určit Vasopos N je obvykle dobře snášen, vzácně se ale může vyskytnout překrvení a zčervenání spojivek, někdy suchost spojivek a mydriáza. Po spolknutí přípravku, který natekl slzným kanálkem, se mohou dostavit celkové příznaky: zvýšení krevního tlaku, poruchy srdeční činnosti, bolesti hlavy, třes, slabost, pocení. U kojenců a dětí do dvou let, kde je používání přípravku zakázáno, by použitá dávka např. v případě spolknutí přípravku vzhledem k nízké tělesné hmotnosti mohla být příliš vysoká a po spolykání by mohla vyvolat těžké oběhové změny a poruchy srdeční činnosti, stejně tak jako u pacientů trpících těžkými oběhovými onemocněními nebo poruchami metabolismu. U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn). 4 Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK VASOPOS N UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i etiketě na lahvičce za textem „Použitelné do:…“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Vasopos N obsahuje Léčivou látkou je: tetryzolini hydrochloridum (tetryzolin-hydrochlorid) 0,5 mg v 1 ml (cca 30 kapek). Pomocnými látkami jsou: roztok chlorhexidin-diglukonátu, dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan draselný, sorbitol, voda na injekci. Jak přípravek Vasopos N vypadá a co obsahuje toto balení PE lahvička, PE kapací vložka, pojistný bílý PE šroubovací uzávěr, krabička. Obsah lahvičky: 10 ml Držitel rozhodnutí o registraci URSAPHARM spol. s r.o. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10, Česká republika Tel.: +420 295 560 468 e-mail: info@ursapharm.cz Výrobce URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, Německo

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
Nutridrink Compact Protein s přích.Kávy por.sol.4x125ml Nutridrink Compact Protein s přích. Kávy por. sol.4x125ml Kód: 2715432
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
195,00 Kč
Detail
NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN BROSK.MANGO 4X125ML NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN BROSK. MANGO 4X125ML Kód: 3028025
Dostupnost: Skladem 5 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
195,00 Kč
Detail
OCUVITE LUTEIN FORTE TBL.60+30 ZDARMA OCUVITE LUTEIN FORTE TBL.60+30 ZDARMA Kód: 3089415
Dostupnost: Skladem 6 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
409,50 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 408,00 Kč
Detail
BETAVID se světlíkem lékařským tbl.60 BETAVID se světlíkem lékařským tbl.60 Kód: 2679430
Dostupnost: Skladem 2 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
98,10 Kč
Detail
Hyal-Drop Multi oční kapky 10ml + balzám na rty ZDARMA Hyal-Drop Multi oční kapky 10ml + balzám na rty ZDARMA Kód: 3260735
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
176,40 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.