Domů / Péče o zdraví / Zrak, oči / Umělé slzy, suché oko
Odběr novinek
Facebook Facepile
OFTAGEL OPH.GEL 3X10G/25MG - 1
OFTAGEL OPH.GEL 3X10G/25MG - 2
OFTAGEL OPH.GEL 3X10G/25MG - 1/2OFTAGEL OPH.GEL 3X10G/25MG - 2/2

OFTAGEL OPH. GEL 3X10G/25MG

Kód: 6419716601595 Produktové číslo: 6419716601595 SUKL: 0128689 ATC skupina: S01XA20 Popis: Oftalmologika Kód SÚKL 0128689
Dostupnost: Skladem 1 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
233,10 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
OFTAGEL OPH. GEL 3X10G/25MG

Příbalová informace: informace pro pacienta OFTAGEL 2,5 mg/g oční gel carbomerum 974P

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je OFTAGEL a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OFTAGEL používat 3. Jak se OFTAGEL používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek OFTAGEL uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je OFTAGEL a k čemu se používá OFTAGEL se používá pro léčbu suchého zánětu spojivky a rohovky a příznaků syndromu suchého oka, který je způsoben nedostatečnou tvorbou slz, což má za následek poruchu omývání povrchu oka slzami. Nejčastějšími příznaky syndromu suchého oka jsou pálení očí, bolestivost, podráždění, pocit cizího tělíska nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí víček k oku, světloplachost. Důležitou vlastností očního gelu používaného na zmírnění těžkostí spojených se syndromem suchého oka je udržovat neporušenost slzného filmu, který chrání oko, a dobré kluzké vlastnosti. Pro dosažení těchto vlastností obsahuje oční gel OFTAGEL jako léčivou látku karbomer, vysokomolekulární polymer. Karbomer zvyšuje viskozitu očních kapek a prodlužuje dobu kontaktu s okem, čímž se snižuje oční podráždění.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OFTAGEL používat Nepoužívejte OFTAGEL - Jestliže jste alergický(á) na karbomer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku OFTAGEL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. - Při léčbě očním gelem OFTAGEL se nesmí používat měkké kontaktní čočky. - Tvrdé kontaktní čočky před aplikací přípravku vyjměte a než si je opět nasadíte, vyčkejte nejméně 15 minut po aplikaci přípravku. - Dojde-li během léčby tímto přípravkem k podráždění, bolestivosti v oku, zarudnutí oka a ke změnám vidění nebo se Váš stav zhorší, navštivte svého lékaře. 2 Děti a dospívající Bezpečnost a účinnost očního gelu Oftagel u dětí a dospívajících při dávkování doporučeném u dospělých byla prokázána na základě klinických zkušeností, ale nejsou k dispozici žádné údaje z klinických hodnocení. Další léčivé přípravky a přípravek OFTAGEL Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud je místně do oka podáváno více přípravků, musí být podávány odděleně a odstupem alespoň 15 minut. Oftagel musí být podán jako poslední. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Bezpečnost přípravku Oftagel nebyla u těhotných a kojících žen sledována. O používání tohoto přípravku se poraďte s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Po aplikaci se může objevit rozmazané vidění. Před tím, než začnete řídit, vyčkejte, dokud se zraková ostrost neupraví k normálu. Přípravek OFTAGEL obsahuje benzalkonium-chlorid Oční gel Oftagel obsahuje benzalkonium-chlorid, který může změnit zabarvení měkkých kontaktních čoček. Zabraňte proto kontaktu očního gelu s měkkými kontaktními čočkami. Benzalkonium-chlorid může způsobovat podráždění očí.

3. Jak se OFTAGEL používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek je určen k očnímu podání. Doporučená dávka pro dospělé, dospívající i děti je 1 kapka přípravku OFTAGEL, oční gel 1 až 4krát denně do postiženého oka dle závažnosti obtíží. Přípravek se aplikuje do spojivkového vaku. Použití u dětí a dospívajících Bezpečnost a účinnost očního gelu Oftagel u dětí a dospívajících při dávkování doporučeném u dospělých byla prokázána na základě klinických zkušeností, ale nejsou k dispozici žádné údaje z klinických hodnocení. Před aplikací gelu: - Umyjte si ruce. - Vyberte si nejvhodnější polohu pro aplikaci gelu (můžete sedět, ležet na zádech, stát nebo sedět před zrcadlem). Aplikace gelu: 1. Otevřete lahvičku. Ničím se nedotýkejte kapátka na konci lahvičky, kapátko nesmí přijít do styku ani s povrchem oka, abyste zabránili kontaminaci očního gelu a poranění oka. 3 2. Zakloňte hlavu a držte lahvičku nad okem. 3. Stáhněte spodní víčko dolů a podívejte se nahoru. Jemně zmáčkněte lahvičku, dokud Vám kapka nespadne do oka (resp. spojivkového vaku mezi odtaženým očním víčkem a okem). 4. Po aplikaci uvolněte spodní víčko a několikrát zamrkejte, aby se gel rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka. Zavřete lahvičku. Délka léčby: Léčba syndromu suchého oka je zpravidla dlouhodobá, je zapotřebí v pravidelných intervalech navštěvovat očního lékaře. Jestliže pociťujete bolest v oku, změny vidění, přetrvávající zčervenání či zarudnutí nebo podráždění oka, anebo pokud obtíže, pro které jste přípravek začal(a) používat, přetrvávají déle než 5 dní nebo se dokonce zhoršují, přerušte používání přípravku a navštivte lékaře. Jestliže jste použil(a) více přípravku OFTAGEL než jste měl(a) Nejsou známy žádné nežádoucí účinky způsobené předávkováním. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s Vaším lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít OFTAGEL Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku si aplikujte podle potřeby nebo v obvyklém čase dle doporučení Vašeho lékárníka nebo lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Stejně jako u ostatních očních kapek se může po aplikaci očního gelu OFTAGEL objevit mírné píchání v oku a pocit podráždění oka. Krátce po aplikaci se může objevit rozmazané vidění, dokud se gel rovnoměrně nerozprostře po povrchu oka. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu 4 Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek OFTAGEL uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky je přípravek použitelný 28 dní. Lahvičku do krabičky ukládejte dnem vzhůru, aplikace gelu je pak snadnější. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Oftagel obsahuje - Léčivou látkou je carbomerum 974 P. Jeden g gelu obsahuje carbomerum 974 P 2,5 mg (1 g = 40 kapek). - Dalšími pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, sorbitol, monohydrát lysinu, trihydrát natrium-acetátu, polyvinylalkohol, voda na injekci. Jak Oftagel vypadá a co obsahuje toto balení OFTAGEL je bezbarvý až slabě nažloutlý čirý až mírně opalescentní viskózní gel v plastové průhledné lahvičce s kapátkem a šroubovacím uzávěrem. Jedna lahvička obsahuje 10 g gelu. Přípravek je dostupný ve velikostech balení 1 x 10 g a 3 x 10 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, FINSKO

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
ZINKOROT 25MG TBL NOB 50X25MG ZINKOROT 25MG TBL NOB 50X25MG Kód: 3353266
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
225,00 Kč
Detail
NOVEXPERT ZN TRIO-ZINC CISTICI GEL 150G NOVEXPERT ZN TRIO-ZINC CISTICI GEL 150G Kód: 4611118
Dostupnost: Skladem 1 ks
414,00 Kč
Detail
NOVEXPERT HA THE INSTANT LIFTING SERUM 30ML NOVEXPERT HA THE INSTANT LIFTING SERUM 30ML Kód: 4651916
Dostupnost: Skladem 1 ks
891,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 691,00 Kč
Detail
NOVEXPERT ZN TRIO-ZINC MIST 150ML NOVEXPERT ZN TRIO-ZINC MIST 150ML Kód: 4611134
Dostupnost: Skladem 1 ks
225,00 Kč
Detail
SYNCARE OFTAXYL KREM 30ML SYNCARE OFTAXYL KREM 30ML Kód: 8594063141043
Dostupnost: Skladem 2 ks
653,40 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.