Domů / Péče o zdraví / Zažívání / Zácpa
Odběr novinek
Facebook Facepile
FENOLAX POR.TBL.ENT. 30X5MG

FENOLAX POR. TBL. ENT. 30X5MG

Kód: 2901065 SUKL: 0202364 ATC skupina: A06AB02 Popis: Léčiva proti zácpě Kód SÚKL 0202364
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
88,20 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
FENOLAX POR. TBL. ENT. 30X5MG

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Fenolax a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenolax užívat 3. Jak se Fenolax užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Fenolax uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Fenolax a k čemu se používá Fenolax je lokálně působící projímadlo, které účinkuje v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje stolici. Fenolax se používá: - Ke krátkodobé léčbě zácpy k usnadnění vyprázdnění. Pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem se používá: - k vyprázdnění střev před operacemi nebo před některými diagnostickými vyšetřeními a u stavů, kdy je třeba usnadnit vyprazdňování stolice (jako například při bolestivých stavech kolem řitního otvoru, jako jsou trhliny, u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko apod.). Fenolax je určen pro dospělé a děti od 4 let. Děti jej mohou užívat pouze pod dohledem lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenolax užívat Neužívejte Fenolax - jestliže jste alergický(á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); - při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev; - jestliže máte náhlou příhodu břišní, včetně zánětu slepého střeva, nebo akutní zánětlivé střevní onemocnění; - jestliže trpíte silnými bolestmi břicha spojenými s nevolností a zvracením, což mohou být příznaky závažného onemocnění; - jestliže máte zanícené hemoroidy; - jestliže trpíte závažnou dehydratací (ztráta a nedostatek vody v organismu). Upozornění a opatření Podobně jako ostatní projímadla byste neměl(a) Fenolax užívat každý den nebo po delší dobu. Pokud trpíte chronickou zácpou, měl(a) byste vyhledat lékaře, aby zjistil její příčiny. Dlouhodobé každodenní užívání může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organizmu), hypokalémii (snížení hladiny draslíku v krvi), což může mít závažné následky. Dlouhodobé užívání může rovněž zácpu zhoršit a vyvolat návyk na projímadla. U pacientů, kteří užívali přípravek Fenolax, byl popsán výskyt závratí a/nebo mdlob. Tyto účinky mohou souviset se zácpou (namáhání při stolici, bolest břicha u zácpy) a nemusí nutně souviset s podáním samotného přípravku. Ztráty tekutin střevem mohou přispívat k dehydrataci (ztráta a nedostatek vody v organismu), která se projevuje žízní a snížením tvorby moči. U pacientů trpících ztrátou tekutin, kde může být dehydratace nebezpečná (např. u pacientů s onemocněním ledvin nebo u starších pacientů), je nutno podávání přípravku Fenolax přerušit. Případná další léčba tímto přípravkem musí probíhat pouze pod lékařským dohledem. Při užívání přípravku Fenolax je nutné zvýšit příjem tekutin. Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem. Enterosolventní tablety nedrťte ani nekousejte, aby nedošlo k porušení obalu tablety a tím k podráždění žaludku. Děti Děti mohou užívat přípravek pouze po dohledem lékaře. Další léčivé přípravky a přípravek Fenolax Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte diuretika (léky podporující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění) nebo srdeční glykosidy (léky k léčbě srdečního selhání). Současné užívání nadměrných dávek přípravku Fenolax s těmito léky může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy. Neužívejte Fenolax společně s přípravky, které snižují kyselost v horní části trávicího ústrojí, jako jsou antacida a inhibitory protonové pumpy (přípravky k léčbě pálení žáhy a onemocnění žaludku a dvanáctníku). Pokud potřebujete takový lék užít, vezměte si jej nejdříve za jednu hodinu po užití přípravku Fenolax. Přípravek Fenolax s jídlem a pitím Tablety přípravku Fenolax se nesmějí užívat společně s látkami, které snižují kyselost v horní části trávicího ústrojí, jako je mléko. Proto je nezapíjejte mlékem. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Fenolax můžete užívat v průběhu těhotenství pouze po poradě s lékařem. Přípravek Fenolax lze užívat při kojení.  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není známo, že by přípravek Fenolax ovlivňoval pozornost při řízení a obsluze strojů. Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů. Přípravek Fenolax obsahuje laktózu, sacharózu a azobarvivo Ponceau 4R. Jedna tableta přípravku Fenolax obsahuje 55 mg laktózy a obal tablety obsahuje sacharózu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek rovněž obsahuje azobarvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergickou reakci. Alergická reakce je častější u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou.

3. Jak se Fenolax užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Krátkodobá léčba zácpy: Děti ve věku 10 let nebo mladší s chronickou zácpou musí být léčeny jen pod dohledem lékaře. Dospělí, dospívající a děti od 10 let: 1 – 2 enterosolventní tablety 1krát denně Děti od 4 do 10 let: 1 enterosolventní tableta 1krát denně Vezměte si celou dávku večer před spaním, aby následující den ráno došlo k vyprázdnění. Přípravek je určen ke krátkodobému podávání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů. Příprava před operacemi a před diagnostickými výkony a při stavech vyžadujících vyprázdnění střeva: Před operací nebo diagnostickým vyšetřením a při stavech vyžadujících vyprázdnění střeva musíte užívat Fenolax pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem. Dospělí, dospívající a děti od 10 let: Jeden den před výkonem se užijí 2 tablety ráno a 2 tablety večer. Děti od 4 do 10 let: Jeden den před výkonem se večer užije 1 enterosolventní tableta. Lékař Vám může pro dokonalé vyprázdnění střev podat ještě následující den ráno před provedením výkonu jiné projímadlo s okamžitým účinkem.. Enterosolventní tablety se polykají vcelku, nekousejte je ani nedrťte a zapijte je sklenicí vody nebo jiné tekutiny (kromě mléka). Jestliže jste užil(a) více přípravku Fenolax, než jste měl(a) Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci. Pokud jste omylem užil(a) více tablet přípravku Fenolax, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit průjmy, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Důsledky předávkování lze zmírnit vyvoláním zvracení a následně doplněním tekutiny. Opakované předávkování projímadly může vést k poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti. Může rovněž vést k zhoršení zácpy a k závislosti na projímadlech. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování byly nejčastěji hlášeny nežádoucí účinky, jako jsou křeče nebo bolesti břicha, nevolnost, zvracení. Vzácně se projevily alergické kožní reakce, rychle se rozvíjející život ohrožující alergické (anafylaktické) reakce a poruchy funkce ledvin. Dlouhodobé užívání přípravku nebo užívání dávek větších, než jsou dávky doporučené, může vyvolat průjmy se ztrátami vody a sodíku nebo naopak zácpu zhoršit a vyvolat návyk na projímadla. Dále se může projevit slabost, mdloby, poruchy srdeční činnosti, nechutenství, ubývání na váze. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Fenolax uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Fenolax obsahuje - Léčivou látkou je bisacodylum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. - Pomocnými látkami jsou: - Jádro tablety: bramborový škrob, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, želatina, mastek - Potah tablety: šelak, celacefát, polysorbát 20, arabská klovatina, mastek, sacharóza, barvivo Ponceau 4R (E124), směs bílého a karnaubského vosku Jak Fenolax vypadá a co obsahuje toto balení Fenolax jsou kulaté, lesklé, sytě růžové enterosolventní tablety. Držitel rozhodnutí o registraci PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česká republika 5/5 Výrobce ICN Polfa Rzeszów S.A. Ul. Przemysłova 2 35-959 Rzeszów, Polsko

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
Megafyt Čajová směs pro klidný spánek por.spc.20x2.1g Megafyt Čajová směs pro klidný spánek por. spc.20x2.1g Kód: 2565597
Dostupnost: Skladem 1 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
58,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.