Domů / Péče o zdraví / Zažívání / Onemocnění slinivky, žlučníku, jater
Odběr novinek
Facebook Facepile
PANGROL 20000 POR.TBL.ENT.20 II - 1
PANGROL 20000 POR.TBL.ENT.20 II - 2
PANGROL 20000 POR.TBL.ENT.20 II - 1/2PANGROL 20000 POR.TBL.ENT.20 II - 2/2

PANGROL 20000 POR. TBL. ENT.20 II

Kód: 2631183 Produktové číslo: 4013054027790 SUKL: 0187407 ATC skupina: A09AA02 Popis: Digestiva včetně enzymových přípravků Kód SÚKL 0187407
Výrobce: Berlin-Chemie AG
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
152,10 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
PANGROL 20000 POR. TBL. ENT.20 II

 

Příbalová informace: informace pro uživatele

Pangrol 20000

20000 IU lipasum, enterosolventní tablety

pancreatis pulvis

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příalovou informaci pro příad, ž si ji budete potřbovat přčít znovu.

Požáejte svéo léánía, pokud potřbujete dalšíinformace nebo radu.

Pokud se u Vá vyskytne kterýoli z nežáoucíh účnků sděte to svéu léař nebo léáníovi. Stejněpostupujte v příadějakýhkoli nežáoucíh účnků kterénejsou uvedeny v téo příalovéinformaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7–14 dnůnebudete cíit lée nebo pokud se Vá přtíží musíe se poradit s léařm.

Co naleznete v této přbalové informaci

1. Co je Pangrol 20000 a k čmu se použíá

2. Čmu musíe věovat pozornost, nežzačete Pangrol 20000 užíat

3. Jak se Pangrol 20000 užíá

4. Možénežáoucíúčnky

5. Jak Pangrol 20000 uchováat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je Pangrol 20000 a k čmu se použvá

Co je Pangrol 20000?

Pangrol 20000 je lé, kterýobsahuje láky podporujíítráení(enzymy) ze slinivky břšívepřů(prášovýpankreatin, nazýanýtaképankreatin).

K čmu se Pangrol 20000 použíá

Pangrol 20000 je určn k podpoř tráenía vstřbááípotravy př problémech s enzymy z Vašíslinivky břší

Takovéprobléy mohou bý spojeny napřílad s:

- konzumacítěže stravitelnézeleniny, mastnýh nebo neobvyklýh jíel s náledný zhoršní vstřbááížvin a poruchou tráeníspojenou se ztráou chuti k jílu, říáím, zvedáí žludku a průmem (dyspepsie),

- příišrychlý průhodem potravy střvem způobený např nervozitou nebo střvníinfekcí

Ve výš uvedenýh příadech můžte příravek Pangrol 20000 užíat bez doporučníléař.

Pokud se do 7–14 dnůnebudete cíit lée nebo pokud se Vá přtíží musíe se poradit s léařm. 2/5

Probléy mohou bý takéspojeny s vážěšíi onemocněíi diagnostikovanýi Vaší léařm, napřílad:

- dlouhodobýzáě slinivky břší(chronickápankreatitida), kterýmomentáněopě nevzplanul,

- cystickáfibróa (děičáchoroba slizničíh žá postihujíírůnéorgáy),

- zúžnívýodu slinivky břšízpůobenénapř náory nebo žučvýi kameny,

- proděáíoperace slinivky břší

- příišrychlýprůhod potravy střvem např po operacíh žludku a střv,

- poruchy funkce jater/žučvýh cest,

- celiakie,

- záělivéonemocněístřv (zejméa Crohnova choroba),

- cukrovka (diabetes mellitus),

- syndrom zíkanéimunodeficience (AIDS),

- Schwachmanů syndrom,

- Sjörenů syndrom.

Ve výš uvedenýh příadech se Pangrol 20000 užíápouze na doporučníléař.

2. Čmu musíte věovat pozornost, nežzačete Pangrol 20000 užvat

Neužvejte Pangrol 20000:

- jestliž jste alergický(á) na prášovýpankreatin, vepřvénebo na kteroukoli dalšísložu tohoto příravku (uvedenou v bodě6)

- pokud trpíe akutní záěem slinivky břšínebo akutní vzplanutím chronickéo záěu slinivky břšíběem plněrozvinutéfáe onemocněí Vhodnéje ale občsnépodáíve fái odezníáízáhvatu onemocněípř vytvářníjíelníču (lehkástrava), pokud zažíacípotíž přtrváají.

Upozorněí a opatřní

Přd užtí příravku Pangrol 20000 se poraďe se svý léařm nebo léáníem, jestliž si všmnete, ž máe obtíž podobnézneprůhodněístřv (např bolest břcha, nedostatečáfunkce střv, nevolnost, zvracení. Neprůhodnost střv je znáou komplikacíu pacientůs cystickou fibróou. Pokud se objevíneobvykléžludečínebo tráicíobtíž nebo se obtíž změí mě(a) byste se nechat preventivněvyštřt léařm, aby se vyloučlo možépošozenístřv. Týáse to zejméa pacientůužíajííh víe než10000 jednotek lipáy na kg těesnéhmotnosti denně

Tento příravek obsahuje aktivníenzymy, kterépř uvolněív dutiněútnínapř př rozkousáítablety, mohou způobit pošozenísliznice (např poraněísliznice út). Proto dáejte pozor, abyste tablety příravku Pangrol 20000 spolknul(a) celé.

Děi a dospívající

Tento léčvýpříravek je určn dospěý. O použtípříravku u děístaršíh 3 let by mě rozhodnout léař

Dalš léčvé přpravky a Pangrol 20000

Informujte svéo léař nebo léánía o všch léíh, kteréužíáe, kteréjste v nedánédoběužíal(a) nebo kterémožábudete užíat.

Př užíáíléčvýh příravkůobsahujííh prášovýpankreatin můž bý snížno vstřbááíkyseliny listové(vstřbááíkyseliny listovédo krve), cožznamená ž můž bý nutnédoplňovépodááíkyseliny listové. 3/5

Př součsné užíáípříravku Pangrol 20000 můž bý snížn účnek léůna snížníkrevnío cukru (peroráníh antidiabetik) acarbosy a miglitolu.

Těotenství, a kojení

Pokud jste těotnánebo kojíe, domníáe se, ž můžte bý těotná nebo pláujete otěotně, poraďe se se svý léařm nebo léáníem.

Zkušnosti s podááí příravku Pangrol 20000 těotný žná nejsou dostatečé Co se týč těotenství výoje nenarozenéo díěe, porodu a výoje díěe po porodu, jsou k dispozici jen nedostatečéúaje ze studiína zvířtech. Možériziko pro čověa neníznáo. Jestliž jste těotnánebo kojíe, neměa byste Pangrol 20000 užíat, pokud to Vášléařnepovažje za nezbytněnutné.

Řzení dopravních prostřdkůa obsluha strojů

Pangrol 20000 nemážánýnebo mázanedbatelnývliv na schopnost říit nebo obsluhovat stroje.

Pangrol 20000 obsahuje laktózu

Tento léčvýpříravek obsahuje laktóu. Pokud víe, ž trpíe nesnášnlivostíněterýh cukrů, užíejte Pangrol 20000 pouze po poraděs léařm.

3. Jak se Pangrol 20000 užvá

Vžy užíejte tento příravek přsněv souladu s příalovou informacínebo podle pokynůsvéo léař nebo léánía. Pokud si nejste jistý(á), poraďe se se svý léařm nebo léáníem.

Dákováí

Doporučnádáka příravku je:

1-2 tablety příravku Pangrol 20000 na kažéjílo (cožodpovíá20000 – 40000 IU lipáy na kažéjílo).

Dákováíodpovíázáažosti stáajííporuchy tráení. Potřbnádáka můž bý i vyšší Zvyšváídáky by měo probíat pouze pod dohledem léař a jeho cíem by měo bý zmíněípřínaků(např mastnýh stolic, bolestíbřcha).

Neměa by bý přkročna dennídáka 15000 – 20000 jednotek lipáy na kilogram těesnéhmotnosti. Zejméa u pacientůs cystickou fibróou by dáka enzymůneměa bý vyššínežje třba k adekváníu vstřbááítuků

Použtíu děía dospíajííh

Dákováíu děí(od 3 let) by mě určt léař

Způob podáí

Tablety příravku Pangrol 20000 se polykajíceléběem jíla a zapíjejíse dostatečý množtví tekutiny. Dáejte pozor, abyste tablety polykal(a) celé protož účnnost příravku Pangrol 20000 je po rozkousáítablet snížna a obsažnéenzymy mohou po uvolněípošodit sliznici út. Potépijte hodnětekutin (vody nebo šťáy).

Déka léčy

Pokud užíáe Pangrol 20000 na doporučnínebo přdepsáíléař, potom déka užíáípříravku Pangrol 20000 vycháíz průěu Vašínemoci a určje ji Vášléař

Pokud užíáe Pangrol 20000 bez přdchozíkonzultace s léařm a Vaš přínaky se po 7–14 dnech užíáípříravku Pangrol 20000 nezlepšínebo se naopak zhorší musíe kontaktovat léař. 4/5

Pokud máte pocit, ž účnek příravku Pangrol 20000 je příišsilnýnebo příišslabý kontaktujte, prosí, svéo léař nebo léánía.

Jestliž jste užl(a) více přpravku Pangrol 20000, nežjste mě(a)

Pijte potom hodněvody a poraďe se s léařm nebo léáníem. Velmi vysokédáky prášovéo pankreatinu mohou zvýšt hladinu kyseliny močvév krvi (hyperurikémie) a moč (hyperurikosurie) zejméa u pacientůs cystickou fibróou.

Jestliž jste zapomně(a) užt Pangrol 20000

Nezdvojnáobujte náledujíídáku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, ale pokračjte v léčěpodle doporuční

Jestliž jste přstal(a) užvat Pangrol 20000

Pokud ukončíe léču příravkem Pangrol 20000 dříe, nebo pokud léču přrušíe, lze očkáat nárat přínakůobtíží Poraďe se s Vaší léařm.

Máe-li jakéoli dalšíotáky týajííse užíáítohoto příravku, zeptejte se svéo léař nebo léánía.

4. Možé neždoucí účnky

Podobnějako všchny léy můž mí i tento příravek nežáoucíúčnky, kterése ale nemusívyskytnout u kažéo.

Významné neždoucí účnky nebo přznaky, kterým byste mě(a) věovat pozornost, a opatřní pro přpad, ž se u Vás objeví:

Pokud se u Vá objevíněterýz níž uvedenýh nežáoucíh účnků přstaňe užíat Pangrol 20000 a navšivte léař hned, jak je to možé. Léařrozhodne o dalšíléčě

Velmi vzácné (mohou postihnout až1 z 10000 lidí)

- průem, břšídiskomfort, bolest břcha, nevolnost, zvracení

- čsnéalergickéreakce, např kožívyráža, kopřvka (urticaria), kýháí slzení dušost způobenázúžní dýhacíh cest (bronchospasmus), dýhavičost

- alergickéreakce tráicío traktu

- U pacientůs cystickou fibróou bylo po podáívysokýh dáek prášovéo pankreatinu popsáo zúžnív oblasti tenkéo střva/črvovitéo příěku slepéo střva a vzestupnéčáti tlustéo střva. Toto zúžnímůž teoreticky způobit neprůhodnost střv (viz bod 2 „pozorněía opatřní).

Není známo (z dostupnýh úajůnelze určt)

- U pacientůs cystickou fibróou, zejméa př užíáívysokýh dáek prášovéo pankreatinu, se můž objevit zvýšnévylučváíkyseliny močvémočí. Pokud máe cystickou fibróu, léařVá bude kontrolovat vylučváíkyseliny močvémočí aby se přdešo tvorběkamenůz kyseliny močvé.

Hlášnínežáoucíh účnků

Pokud se u Vá vyskytne kterýoli z nežáoucíh účnků sděte to svéu léař nebo léáníovi. Stejněpostupujte v příadějakýhkoli nežáoucíh účnků kterénejsou uvedeny v téo příalovéinformaci. Nežáoucíúčnky můžte hláit taképřío na adresu: Stáníútav pro kontrolu léčv, Šobáova 48, 100 41 Praha 10, webovéstráky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášní nežáoucíh účnkůmůžte přspě k zíkáívíe informacío bezpečosti tohoto příravku. 5/5

5. Jak Pangrol 20000 uchovávat

Uchováejte tento příravek mimo dohled a dosah děí.

Nepoužíejte tento příravek po uplynutídoby použtelnosti uvedenéna krabiče a na blistru za „EXP“. Doba použtelnosti se vztahuje k posledníu dni uvedenéo měíe.

Podmíky uchovááí

Uchováejte př teplotědo 30 °C.

Nevyhazujte žánéléčvépříravky do odpadníh vod nebo domáío odpadu. Zeptejte se svéo léánía, jak naložt s příravky, kteréjižnepoužíáe. Tato opatřnípomáajíchráit žvotníprostřdí

6. Obsah balení a dalš informace

Co Pangrol 20000 obsahuje

Léčvou lákou je:

1 enterosolventnítableta obsahuje pancreatis pulvis z vepřvýh pankreatů160,00 – 222,22 mg s minimáníaktivitou:

lipasum 20000 IU/tableta

amylasum 12000 IU/tableta

proteasum 900 IU/tableta

Pomocnýi lákami jsou:

Járo tablety:

monohydrá laktosy, mikrokrystalickácelulosa, krospovidon (typ A), koloidníbezvodýoxid křmičtý magnesium-steará

Potahovávrstva tablety:

hypromelosa, disperze methakryláovéo kopolymeru E30%, triethylcitrá, oxid titaničtý(E171), mastek, simetikonováemulze 30%, vanilkovéaroma, bergamotovéaroma Firmenich, makrogol 6000, sodnásů karmelosy, polysorbá 80, hydroxid sodný.

Jak Pangrol 20000 vypadá a co obsahuje toto balení

Pangrol 20000 jsou bíéažsvěle šdé, míněbikonvexnípotahovanétablety s hladký povrchem.

Jsou uložny v PA-Al-PVC/Al blistru a krabiče.

Origináníbaleníobsahuje 10, 20, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusíbý všchny velikosti balení.

Držtel rozhodnutí o registraci a výrobce

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
Cationorm 10 mg oční emulze Cationorm 10 mg oční emulze Kód: 2741081
Dostupnost: Skladem 4 ks
297,00 Kč
Detail
LIOTON 100 000 GEL 50G LIOTON 100 000 GEL 50G Kód: 4013054002858
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
248,40 Kč
Detail
Brufen 400mg tbl.flm.30 II Brufen 400mg tbl. flm.30 II Kód: 3666725
Dostupnost: Skladem 9 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
79,20 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 71,00 Kč
Detail
MILGAMMA N POR.CPS.MOL.100 MILGAMMA N POR. CPS. MOL.100 Kód: F04030674017628
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
593,10 Kč
Detail
PREDATOR GEL PO BODNUTÍ HMYZEM 25 ML PREDATOR GEL PO BODNUTÍ HMYZEM 25 ML Kód: 3441822
Dostupnost: Skladem 1 ks
35,10 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.