Domů / Péče o zdraví / Zažívání
Odběr novinek
Facebook Facepile
OMEPRAZOL TEVA 20MG POR.CPS.ETD.14X20MG

OMEPRAZOL TEVA 20MG POR. CPS. ETD.14X20MG

Kód: 8592387014074 Produktové číslo: 8592387014074 SUKL: 0164967 ATC skupina: A02BC01 Popis: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity Kód SÚKL 0164967
Výrobce: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
112,50 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
OMEPRAZOL TEVA 20MG POR. CPS. ETD.14X20MG

 

Příbalová informace – informace pro pacienta

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg

Enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 Ponechte si přbalovou informaci pro přpad, ž si ji budete potřbovat přčst znovu.

 Poždejte svého lékárníka, pokud potřbujete dalš informace nebo radu.

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z neždoucích účnků sděte to svému lékař nebo lékárníkovi. Stejněpostupujte v přpadějakýchkoli neždoucích účnků které nejsou uvedeny v této přbalové informaci. Viz bod 4.

 Pokud se do 14 dnůnebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přtíž, musíte se poradit s lékařm.

Co naleznete v této přbalové informaci:

1. Co je přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a k čmu se použvá

2. Čmu musíte věovat pozornost, nežzačete přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užvat

3. Jak se přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užvá

4. Možé neždoucí účnky

5. Jak přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA uchovávat

6. Obsah balení a dalš informace

1. Co je přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a k čmu se použvá

Přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje léčvou látku omeprazol. Ten patř do skupiny léčv nazývaných „nhibitory protonové pumpy“. Účnkují tak, ž snižjí množtví kyseliny, která se tvoř ve Vašm žludku.

Bez porady s lékařm:

se přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA použvá u dospěých ke krátkodobé léčěpřznakůrefluxu (např pálení žhy, kyselá regurgitace).

Reflux je návrat kyselého obsahu žludku zpě do jícnu, kde můž způobit záně a bolest. To můž být přčnou přznaků, jako je např bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající aždo úst (pálení žhy) a kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace).

Můž být potřbné užvat tobolky po 2 až3 po soběnásledující dny, neždojde ke zlepšní přznaků

Pokud se do 14 dnůnebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přtíž, musíte se poradit s lékařm.

Délka léčy bez dohledu lékař nesmí přsáhnout 14 dní. Bez doporuční lékař mohou OMEPRAZOL TEVA PHARMA užvat jen dospěí pacienti. 2/9

Pouze na doporuční a pod dohledem lékař:

se přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA použvá k léčěnásledujících stavů

U dospěých:

•refluxní choroba jícnu. Žludečí kyselina se v tomto přpaděvrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žludek) a vyvolává bolest, záně a pálení žhy.

•vřdy horní čsti tenkého střva (duodenální vřdy) nebo žludku (žludečí vřdy).

•vřdy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto onemocněí, lékařVám můž téžpřdepsat antibiotika k léčěinfekce a hojení vřdu.

•vřdy, které jsou způobeny užváním léčv označvaných jako „esteroidní protizánělivé léky“ (NSAIDs). OMEPRAZOL TEVA PHARMA lze podávat, aby se zabránilo tvorběvřdů kdyžužváte NSAIDs.

•nadměná tvorba žludečí kyseliny způobená růtem slinivky břší (Zollinger- Ellison syndrom).

U děí:

Děi od 1 roku věu a s hmotnostívyššínež10 kg

•refluxní choroba jícnu. Žludečí kyselina se v tomto přpaděvrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žludek) a vyvolává bolest, záně a pálení žhy.

U děí mohou přznaky zahrnovat i návrat žludečího obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přbývání na váze.

Děi od 4 let věu a dospíajíí

•vřdy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaš dítětuto infekci, lékařmu můž přdepsat antibiotika k léčěinfekce a hojení vřdu.

2. Čmu musíte věovat pozornost, nežzačete přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užvat

Neužvejte přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA

jestliž jste alergický(á) na omeprazol nebo kteroukoli dalš složu tohoto přpravku(viz bod 6)

 jestliž jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)

 jestliž užváte lék obsahující nelfinavir (k léčěHIV infekce)

Neužvejte přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA pokud se Vás cokoli z výš uvedeného týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďe se se svým lékařm nebo lékárníkem dřve, nežzačete přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užvat.

Upozorněí a opatřní:

Přd použtím přpravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA se poraďe se svým lékařm nebo lékárníkem.

 pokud se u Vás nědy objevila koží reakce po léčěpřpravkem, který je podobný přpravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA a snižje množtví žludečí kyseliny.

Pokud budete mít na kůž vyrážu, zejména na místech vystavených slunečím paprsků, sděte to co nejdřve svému lékař, protož Vaš léču přpravkem OMEPRAZOL TEVA PHARMA bude možá nutné ukončt. Neopomeňe uvést i přpadné dalš neždoucí účnky, jako jsou bolesti kloubů 3/9

Neužvejte přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA po dobu delš než14 dnůbez porady s lékařm. Pokud nedojde k úlevěnebo zaznamenáte zhoršní přznaků obraťe se na svého lékař.

Přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA můž zakrývat přznaky jiných onemocněí. Pokud se následující problémy týkají také Vás, informujte o tom ihned lékař ješěpřdtím, nežzačete užvat přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a nebo v průěu léčy:

 jestliž jste bez známých přčn více zhubl(a) a máte potíž s polykáním.

 máte bolesti břcha nebo nechuťk jídlu.

 začl(a) jste zvracet potravu nebo krev.

 máte črnou stolici (stolici s přměí krve).

 máte silný a trvalý průem, neboťbylo zjišěo, ž podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšním rizika infekčího průmu.

 mě(a) jste žludečí vřd nebo jste proděal(a) operaci zažvacího traktu.

 léčte se po dobu 4 a více týdnůpro přznaky poruchy trávení nebo pálení žhy.

 máte žoutenku nebo závažé problémy s játry.

 je Vám více než55 let a přznaky onemocněí jsou nové nebo se nedávno změily.

 jestliž máte snížnou rezervu vitaminu B12 v těe nebo máte rizikové faktory pro snížnou hladinu vitaminu B12 a užváte pantoprazol dlouhodobě Stejnějako všchny přpravky snižjící množtví kyseliny můž pantoprazol vést ke snížnému vstřbávání vitaminu B12.

Jestliž užváte OMEPRAZOL TEVA PHARMA dlouhodobě(déle než1 rok), lékařVás pravděodobněbude pravidelněsledovat. Mě(a) byste lékař řci o jakémkoli zvlášním přznaku a pozorování, kdykoliv lékař navšívíte.

Pokud užváte přpravek bez porady s lékařm k léčěrefluxu, neužvejte omeprazol k prevenci onemocněí. Neužvejte přpravek Omeprazol Teva Pharma po dobu delš než14 dnůbez porady s lékařm. Pokud nedojde k úlevě nebo dojde ke zhoršní přznaků poraďe se s lékařm.

Pokud užváte inhibitor protonové pumpy, jako je přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA, po dobu delš než1 rok, můžte mít mírnězvýšné riziko zlomeniny krču stehenní kosti, zápětí nebo páteř (obratlů. Sděte svému lékař, zda trpíte osteoporózou nebo užváte kortikosteroidy (které také mohou zvyšvat riziko osteoporózy).

Omeprazol se můž křžt s něterými testy (chromogranin A). Aby se tomuto rušní zabránilo, léča omeprazolem by měa být dočsněpřrušna pě dní přd testováním.

Dalš léčvé přpravky a přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA

Informujte svého lékař nebo lékárníka o všch lécích, které užváte, které jste v nedávné doběužval(a) nebo které možá budete užvat. To zahrnuje i léky, které jsou dostupné bez lékařkého přdpisu. To proto, ž přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA můž ovlivnit účnek jiných lékůa jiné léky mohou ovlivnit účnek přpravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

Neužvejte přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA, pokud užváte léky obsahující nelfinavir (k léčěinfekce HIV).

Informujte lékař nebo lékárníka, pokud užváte něteré z následujících léčv:

- ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčěplísňvých onemocněí).

- digoxin (k léčěproblémůse srdcem). 4/9

- diazepam (k léčěúzkosti, uvolněí svalůnebo epilepsie).

- fenytoin (k léčěepilepsie). Pokud užváte fenytoin, VášlékařVás možá bude muset sledovat, kdyžzačete užvat nebo přstanete užvat přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

- léky, které se použvají k řděí krve, např warfarin a jiné blokátory vitaminu K. VášlékařVás možá bude muset sledovat, kdyžzačete užvat nebo přstanete užvat přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

- rifampicin (k léčětuberkulózy).

- atazanavir (k léčěinfekce HIV).

- tacrolimus (v přpadech transplantace orgánů.

- methotrexát (chemoterapeutikum užvané ve vysokých dávkách k léčěrakoviny, a u přpadůrevmatoidní artritidy) – jestliž užváte vysokou dávku methotrexátu, lékářVám můž dočsnězastavit Vaš léču přpravkem OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

- Třzalka tečovaná (Hypericum perforatum) (k léčěmírné deprese).

- cilostazol (k léčěklaudikace, tj. bolesti vznikající př chůi, kdy dochází k nedokrvení svalůpř porušném průoku krve v dolních končtinách).

- sachinavir (k léčěinfekce HIV).

- klopidogrel (k přdcházení tvorběkrevních sražnin (trombů).

- erlotinib (k léčěurčtého druhu rakoviny)

Pokud Vám lékařpřdepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a součsněpřpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA k léčěvřdůzpůobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důežté, abyste lékař informoval(a) o všch lécích, které užváte.

Přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA s jídlem a pitím

Tobolky můžte užvat v průěu jídla nebo nalačo.

Těotenství a kojení

Pokud jste těotná nebo kojíte, domníváte se, ž můžte být těotná, nebo plánujete otěotně, poraďe se se svým lékařm nebo ékárníkem dřve, nežzačete tento přpravek užvat.

Omeprazol se vylučje do mateřkého mléka, ale je nepravděodobné, ž př užtí terapeutických dávek by mě vliv na kojence.

Lékařrozhodne, zda můžte užvat přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA v průěu kojení.

Řzení dopravních prostřdkůa obsluha strojů

Přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA pravděodobněneovlivní Vaš schopnost řdit nebo obsluhovat nástroje a stroje. Mohou se objevit něteré neždoucí účnky jako závratěa poruchy viděí (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, nemě(a) byste řdit a obsluhovat stroje.

Přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje sacharózu

Tento přpravek obsahuje sacharózu. Jestliž Vám Vášlékařsděil, ž trpíte nesnášnlivostí něterých cukrů poraďe se se svým lékařm dřve, nežzačete tento léčvý přpravek užvat.

3. Jak se přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užvá

Léča bez porady s lékařm:

Vžy užvejte tento přpravek přsněv souladu s přbalovou informací nebo podle pokynůsvého lékař nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďe se se svým lékařm nebo lékárníkem. 5/9

Doporučná dávka přpravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA jsou dvě10 mg tobolky jednou denněpo dobu 14 dnů Navšivte Vašho lékař, pokud běem této doběpřznaky onemocněí neodezní. Nědy můž být nutné užvat tobolky 2-3 po soběnásledující dny, neždojde ke zlepšní přznaků

Léča pouze na doporuční a pod vedením lékař:

Vžy užvejte tento přpravek přsněpodle pokynůsvého lékař. Pokud si nejste jistý(á), poraďe se se svým lékařm nebo lékárníkem.

LékařVám řkne, kolik tobolek a jak dlouho budete užvat. Závisí to na onemocněí a Vašm věu.

Obvyklé dávky jsou uvedeny níž:

Dospěí:

Léča přznakůrefluxní choroby jícnu, např pálení žhy a kyselé regurgitace:

 pokud lékařzjistil, ž Vášjícen je mírněpošozen, doporučná dávka je 20 mg jednou denněpo dobu 4-8 týdnů Pokud se jícen nezhojí, můž Vám lékařdoporučt užvání dávky 40 mg po dobu dalšch 8 týdnů

 pokud se jícen zhojil, doporučná pokračvací dávka je 10 mg jednou denně

 pokud jícen není pošozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně

Léča vřdův horní čsti tenkého střva (dvanáctníkový vřd):

 doporučná dávka je 20 mg jednou denněpo dobu 2 týdnů Pokud se vřd nezhojí, můž Vám lékařdoporučt užvání stejné dávky po dobu dalšch 2 týdnů

 pokud se vřd zcela nezhojí, dávku lze zvýšt na 40 mg jednou denněpo dobu 4 týdnů

Léča žludečích vřdů:

 doporučná dávka je 20 mg jednou denněpo dobu 4 týdnů Pokud nedojde ke zhojení, lékařVám můž doporučt užvání stejné dávky po dobu dalšch 4 týdnů

 Pokud se vřd zcela nezhojil, lze dávku zvýšt na 40 mg jednou denněpo dobu 8 týdnů

Prevence návratu dvanáctníkových a žludečích vřdů:

 doporučná dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně Lékařmůž dávku zvýšt na 40 mg jednou denně

Léča dvanáctníkových a žludečích vřdůzpůobených užváním NSAIDs (nesteroidní protizánělivé léky):

 doporučná dávka je 20 mg jednou denněpo dobu 4 až8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žludečích vřdů, pokud užváte NSAIDs (nesteroidní protizánělivé léky):

 doporučná dávka je 20 mg jednou denně

Léča vřdůzpůobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

 doporučná dávka přpravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA je 20 mg dvakrát denněpo dobu 1 týdne.

 lékařVám přdepíš dvěz následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.

Léča nadměné tvorby kyseliny v žludku způobené růtem slinivky břší (Zollinger- Ellison syndrom):

 doporučná dávka je 60 mg denně

6/9

 

lékařmůž dávku podle potřby zvýšt a rozhodne o tom, jak dlouho budete přpravek užvat.

Použtí u děí:

Léča přznakůrefluxní choroby jícnu, např pálení žhy a kyselé regurgitace:

 děi starš než1 rok a s těesnou hmotností věš než10 kg mohou užvat přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA. Dávka pro děi se urč na základětěesné hmotnosti a lékařrozhodne o správné dávce.

Léča vřdůzpůobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

 děi starš než4 roky mohou užvat přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA. Dávka pro děi se urč na základětěesné hmotnosti a lékařrozhodne o správné dávce.

 lékařVašmu dítěi přdepíš také dvěantibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Užvání tohoto přpravku

Doporučje se užvat tobolky ráno.

 Tobolky můžte užvat v průěu jídla nebo nalačo.

 Tobolky spolkněe celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťe. Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňjí tomu, aby se léčvá látka rozkládala v kyselém prostřdí žludku. Je důežté, aby se pelety nepošodily.

Co děat v přpadě ž máte Vy nebo Vaš dítěmá potíž s polykáním tobolek.

Jestliž máte Vy nebo Vaš dítěmá potíž s polykáním tobolek:

 Otevřte tobolku obsah spolkněe a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do sklenice s neperlivou vodou (bez bublinek), kyselým ovocným džsem (např jablečým, pomerančvým nebo ananasovým) nebo jablečou šťvou.

 přd vypitím vžy zamíchejte (smě nebude zcela črá). Smě hned vypijte nebo nejpozděi do 30 minut.

 abyste vypil(a) vešerý lék, vypláchněe dobř sklenici ješějednou polovinou sklenice vody a obsah vypijte. Tuhé čstečy obsahují léčvou látku – nekousejte je ani nedrťe.

Jestliž jste užl(a) více tobolek přpravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA, nežjste mě(a):

Jestliž jste užl(a) více přpravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA nežVám přdepsal lékař obraťe se okamžtěna lékař nebo lékárníka.

Jestliž jste zapomně(a) užt přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA:

Jestliž jste zapomně(a) užt dávku, vezměe si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se všk jižblíž čs dalš dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možé neždoucí účnky

Podobnějako všchny léky, můž mít i tento přpravek neždoucí účnky, které se ale nemusí vyskytnout u kažého.

Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících vzácných, ale závažých neždoucích účnků, přstaňe přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užvat a ihned kontaktujte lékař :

náhlá dušost, otok rtů jazyka a hrdla nebo těa, vyráža, slabost nebo potíž s polykáním (těžá alergická reakce).

7/9

 

zrudnutí kůž s puchýř nebo olupováním kůž. Můž být přtomno závažé puchýřvatěí a krvácení ze rtů oč, úst, nosu a pohlavních orgánů Můž jít o „tevens-Johnsonů syndrom“ nebo „oxickou epidermální nekrolýzu“.

 žutá kůž, tmavá moča únava, které mohou být projevem pošození jater.

Dalš neždoucí účnky zahrnují:

Čsté: mohou postihnout až1 z 10 pacientů

Bolest hlavy.

 Vliv na Vášžludek a střvo: průem, bolest břcha, zácpa, plynatost.

 Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení.

Méněčsté: mohou postihnout až1 ze 100 pacientů

Otoky chodidel a kotníků

 Poruchy spánku (nespavost).

 Závratě slabost, pocit pálení kůž (píchání, bodání), ospalost.

 Pocit závratě(vertigo).

 Změy krevních testůpř kontrole funkce jater.

 Koží vyráža (rash), kopřvka a svěěí kůž.

 Celková nepohoda a ztráta energie.

Vzácné: mohou postihnout až1 z 1000 pacientů

Problémy s krví, např snížný počt bílých krvinek nebo krevních destičk. To můž způobovat slabost, tvorbu modřn nebo snadné onemocněí infekcemi.

 Alergické reakce, nědy velmi závažé, včtněotoku rtů jazyka a hrdla, horečy a dušosti.

 Nízké hladiny sodíku v krvi. To můž způobovat slabost, pocit nevolnosti (zvracení) a křč.

 Neklid, zmatenosti nebo deprese.

 Poruchy chuti.

 Problémy s viděím, např rozmazané viděí.

 Náhlý pocit dušosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).

 Sucho v ústech.

 Záně dutiny ústní.

 Infekce označvaná jako moučivka, která můž postihovat střvo a je způobena houbami.

 Problémy s játry včtněžoutenky, která způobuje zežoutnutí kůž, ztmavnutí moč a únavu.

 Ztráta vlasů(pleštost).

 Koží vyráža po osluněí.

 Bolesti kloubů(arthralgia) nebo svalů(myalgia).

 Závažé problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).

 Zvýšná potivost.

Velmi vzácné: mohou postihnout až1 z 10 000 pacientů

Změy krevních testůzahrnující agranulocytózu (chyběí bílých krvinek).

 Agresivita.

 Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).

 Závažé jaterní problémy vedoucí k selhání jater a záněu mozku.

8/9

 

Náhlý nástup těžé vyrážy nebo puchýřvatěí nebo olupování kůž. Můž být doprovázeno horečou a bolestí kloubů(Erythema multiforme, Stevens-Johnsonů syndrom, toxická epidermální nekrolýza).

 Svalová slabost.

 Zvěšní prsůu mužů

Není známo: z dostupných údajůnelze určt

Vyráža, přpadněprovázená bolestmi kloubů

 Záně ve střvě(vedoucí k průmu)

 Pokud užváte přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA déle než3 měíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčku v krvi. Nízké hladiny hořčku se projevují únavou, nechtěými zášuby svalů dezorientací, křčmi, závratěi a zrychleným srdečím tepem. Pokud se u Vás vyskytne něterý z těhto přznaků vyhledejte ihned lékař.

Nízká hladina hořčku v krvi můž vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékařmůž rozhodnout o prováděí pravidelných kontrol hladiny hořčku ve Vaš krvi.

Přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA můž ve velmi vzácných přpadech ovlivnit bílé krvinky vedoucí ažk imunodeficitu. Pokud máte infekčí onemocněí s přznaky horečy a celkověznačězhoršný stav s přznaky místní infekce, např bolest šje, bolest v krku nebo ústech nebo potíž s močním, poraďe se co nejdřve s lékařm, aby bylo možo krevním testem vyloučt nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je třba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékař o lécích, které užváte.

Hlášní neždoucích účnků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z neždoucích účnků sděte to svému lékař, lékárníkovi nebo zdravotní sestř. Stejněpostupujte v přpadějakýchkoli neždoucích účnků které nejsou uvedeny v této přbalové informaci. Neždoucí účnky můžte hlásit také přmo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčv, Šobárova 48, 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášním neždoucích účnkůmůžte přspě k získání více informací o bezpečosti tohoto přpravku.

5. Jak přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA uchovávat

Uchovávejte tento přpravek mimo dohled a dosah děí

Neužvejte tento přpravek po uplynutí doby použtelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použtelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měíce.

Uchovávejte př teplotědo 30 °C.

Uchovávejte tento přpravek v půodním obalu (blistru) nebo v dobř uzavřné laviče, aby byl přpravek chráně přd vlhkostí.

Nevyhazujte ždné léčvé přpravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložt s přpravky, které jižnepoužváte. Tato opatřní pomáhají chránit žvotní prostřdí. 9/9

 

6. Obsah balení a dalš infomace

Co přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje

- Léčvou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg nebo 20 mg.

- Pomocnými látkami jsou zrněý cukr (obsahuje sacharózu a kukuřčý šrob), sodná sů karboxymethylšrobu Typ A, natrium-lauryl-sulfát, povidon K30, dodekahydrát fosforečanu sodného, hydroxid sodný, hypromelóza, kopolymer MA/EA 1:1, triethyl citrát, oxid titaničtý (E171), mastek, Erythrosin (E127), chinolinová žuť(E104), želatina, črvený oxid žlezitý (E172, OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg) nebo indigokarmín (E132, OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg)

Potisk

Šlak, bezvodý ethanol, isopropylalkohol, propylenglykol, N-butylalkohol, polyvinylpirrolidon, hydroxid sodný, oxid titaničtý (E171)

Jak přpravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA vypadá a co obsahuje toto balení

Popis příravku:

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg - tvrdé žlatinové tobolky velikosti 3, víčo črvené neprůledné a těo oranžvé neprůledné s potiskem „10“, obsahující bílé ažbéžvé granule.

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg - tvrdé žlatinové tobolky o velikosti 2, víčo modré neprůledné a těo oranžvé neprůledné s potiskem „20“, obsahující bílé ažbéžvé granule.

Bílá HDPE lahviča, PP uzávě s vložným vysoušdlem obsahující silikagel.

Al-Al blistr.

Lahvičy a blistry o velikosti balení

5, 7, 14, 15, 20, 21, 28 tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg,

5, 7, 14 tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg.

Na trhu nemusí být všchny velikosti balení.

Držtel rozhodnutí o registraci

TEVA Pharma B. V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem, Nizozemsko

Výrobce:

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg a 20 mg:

Teva Pharma S.L.U., Poligono Malpica c/C no. 4, 50016 Zaragoza, Šaněsko

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straβ 3, 89143 Blaubeuren, Něecko

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg:

Teva Operations Poland Sp. z o.o., Mogilska Str. 80, 31-546 Krakow, Polsko

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
Čaj Herbex ostropestřec mariánský 20x3g Čaj Herbex ostropestřec mariánský 20x3g Kód: 8586004530061
Dostupnost: Skladem 2 ks
54,00 Kč
Detail
ENTEROL POR.CPS.DUR.10X250MG ENTEROL POR. CPS. DUR.10X250MG Kód: 3583316669187
Dostupnost: Skladem 4 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
182,70 Kč
Detail
CAJ KOTVICNIK ZEMNI APOTHEKE 20X1.5G CAJ KOTVICNIK ZEMNI APOTHEKE 20X1.5G Kód: 3217578
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
46,80 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.