Domů / Péče o zdraví / Zažívání
Odběr novinek
Facebook Facepile
Gaviscon žvýkací tablety tbl.mnd.48 - 1
Gaviscon žvýkací tablety tbl.mnd.48 - 2
Gaviscon žvýkací tablety tbl.mnd.48 - 1/2Gaviscon žvýkací tablety tbl.mnd.48 - 2/2

Gaviscon žvýkací tablety tbl. mnd.48

Kód: 3771905 Produktové číslo: 5000158069916 SUKL: 0241369 ATC skupina: A02BX Popis: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity Kód SÚKL 0241369
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
146,70 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
Gaviscon žvýkací tablety tbl. mnd.48

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GAVISCON 250 mg/133,5 mg/80 mg žvýkací tablety
(Natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však tento lék musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Gaviscon a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gaviscon užívat

3.Jak se Gaviscon užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Gaviscon uchovávat

6.Další informace

1. CO JE GAVISCON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gaviscon vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí.

Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství, případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).

Gaviscon se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu (onemocnění, pri kterém se obsah žaludku vrací do jícnu), jako jsou regurgitace kyseliny (únik žaludeční kyseliny ze žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s esofagitidou (zánětem jícnu způsobeným zpětným tokem obsahu žaludka do jícnu).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GAVISCON UŽÍVAT

Neužívejte Gaviscon

Jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku přípravku Gaviscon, protože se velmi vzácně vyskytly potíže s dechem a vyrážka (podrobnější informace viz dále).

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon je zapotřebí

  • Tento přípravek obsahuje sodík a vápník. Poraďte se, prosím, se svým lékařem o obsahu solí sodíku a vápníku, pokud trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů, poraďte se, prosím, s lékařem.

Další léčivé přípravky a Gaviscon

Neužívejte tento přípravek během dvou hodin po užití jiných léků perorálně (ústy), protože by mohlo dojít k narušení jejich účinku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon

Tento léčivý přípravek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávce 2 tablet) a vápník (1,6 mmol v dávce 2 tablet). Maximální doporučená denní dávka tohoto přípravku obsahuje 1012 mg sodíku (nachází se v kuchyňské soli), což odpovídá 50,6% doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Gaviscon je určen pouze ke krátkodobé léčbě, pokud Váš lékař neurčí jinak. Poraďte se se svým lékárníkem nebo lékařem, pokud budete potřebovat užívat Gaviscon denně po delší dobu, zejména pokud jste byl(a) upozorněn(a), abyste dodržoval(a) dietu s nízkým obsahem sodíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,75 mg aspartamu v jedné tabletě. Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE GAVISCON UŽÍVÁ

Perorální podání. Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše 4krát denně.

Děti mladší 12 let: podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon, než jste měl(a)

Pokud užijete příliš velké množství přípravku, můžete trpět nadýmáním nebo nepříjemnými pocity v břiše. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud tyto příznaky neustoupí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gaviscon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás následující nežádoucí účinky projeví, přestaňte tento přípravek užívat a neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10000 použivatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK GAVISCON UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Gaviscon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP a Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Gaviscon obsahuje

Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg v každé žvýkací tabletě.
Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E951), aroma máty peprné, magnesium-stearát (E572) a draselná sůl acesulfamu (E950).

Jak Gaviscon vypadá a co obsahuje toto balení

Gaviscon jsou téměř bílé až krémové, slabě skvrnité tablety.


48 žvýkacích tablet
 

 

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.