Domů / Péče o zdraví / Onemocnění kůže, vlasů, nehtů / Problematická pleť, akné
Odběr novinek
Facebook Facepile
SKINOREN 200MG/G CRM 30G - 1
SKINOREN 200MG/G CRM 30G - 2
SKINOREN 200MG/G CRM 30G - 1/2SKINOREN 200MG/G CRM 30G - 2/2

SKINOREN 200MG/ G CRM 30G

Kód: 3900223 Produktové číslo: 5702191023824 SUKL: 0247160 ATC skupina: D10AX03 Popis: Léčiva k terapii akné Kód SÚKL 0247160
Produkt již není v prodeji
SKINOREN 200MG/ G CRM 30G

 

SKINOREN krém
200 mg/g
Acidum azelaicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
 • Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Skinoren krém a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Skinoren krém používat

3.Jak se Skinoren krém používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Skinoren krém uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE SKINOREN KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Skinoren krém je lék používaný k léčbě akné (zánětlivých i nezánětlivých forem).
Skinoren krém působí proti bakterii (Propionibacterium acnes), která je hlavním činitelem při vzniku akné. Zároveň také potlačuje proces rohovatění buněk pokožky, které ucpávají póry pokožky a tak způsobují vznik komedonů (černých a bílých).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SKINOREN KRÉM POUŽÍVAT

Nepoužívejte Skinoren krém

Jestliže jste alergický(á) na kyselinu azelaovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Skinoren krém se poraďte se svým lékařem, pokud se Vás týká odstavec níže:
V případě, že je Vám více než 20 let, poraďte se o léčbě akné s lékařem, protože akné může být také příznakem závažných onemocnění.

Tato onemocnění vedle akné mají nejčastěji následující příznaky:

 • centrální obezita s tenčími končetinami (projevuje se ukládáním tuku v obličeji a trupu);
 • strie (fialové trhlinky v kůži);
 • snížená chuť k jídlu;
 • úbytek tělesné hmotnosti;
 • časté močení;
 • vysoký krevní tlak;
 • svalová slabost, bolesti v zádech, osteoporóza (řídnutí kostí);
 • u žen dále nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace či plešatění.

Skinoren krém aplikujte pouze na postiženou oblast.
Jestliže aplikujete Skinoren krém na obličej, zabraňte kontaktu s očima, ústy a sliznicemi trávicí a dýchací soustavy a pohlavních orgánů. Jestliže k tomu dojde, oči, ústa a/nebo sliznice je třeba okamžitě vymýt dostatečným množstvím vody. Jestliže podráždění očí přetrvává, poraďte se s lékařem. Po každé aplikaci krému Skinoren si umyjte ruce.
U pacientů léčených kyselinou azelaovou bylo vzácně v klinické praxi zaznamenáno zhoršení astmatu.

Další léčivé přípravky a přípravek Skinoren krém

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Žádné interakce nejsou doposud známy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Odpovídající, dobře kontrolované klinické studie, zaměřené na lokální podávání těhotným ženám, nebyly provedeny.
Studie na zvířatech neprokázaly žádné přímé ani nepřímé nežádoucí působení na těhotenství, vývoj zárodku/plodu, porod ani vývoj narozeného dítěte.
Není známo, jestli kyselina azelaová přechází do lidského mléka. Nicméně pokus prováděný in vitro (neprováděný na živém organizmu) prokázal, že přípravek do mateřského mléka přecházet může. Neočekává se však, že by přechod kyseliny azelaové do mateřského mléka výrazně ovlivnil základní hodnoty kyseliny azelaové v mléce.

Je třeba zabránit kontaktu kojence s léčenou kůží/prsem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Skinoren krém nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv (s ohledem na velmi časté místní reakce jako je pálení, svědění a zarudnutí v místě aplikace) na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Skinoren krém obsahuje kyselinu benzoovou, propylenglykol a cetystearylalkohol

Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže, kyselinu benzoovou, která mírně dráždí kůži,oči a sliznice a cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE SKINOREN KRÉM POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak a kdy má být Skinoren krém používán?

Přípravek je určen k lokálnímu ošetření kůže.

Před použitím přípravku Skinoren krém je třeba kůži pečlivě očistit čistou vodou nebo případně jemným kožním čisticím prostředkem. Před aplikací musí být kůže pečlivě vysušena.

Doporučená dávka přípravku
Skinoren krém má být nanášen na postižená místa dvakrát denně (ráno a večer) a jemně vetřen. Skinoren krém musí být nanášen v dostatečném množství, ale ne nadbytečně (přibližně 2,5 cm krému vytlačeného z tuby je dostatečné pro ošetření celého obličeje).

V případě, že dojde k podráždění kůže (viz "Možné nežádoucí účinky"), můžete přechodně zmenšit množství nanášeného krému, nebo používat krém pouze jedenkrát denně do té doby, než podráždění odezní. Léčbu lze případně na několik dní přerušit, jestliže je to nutné.

Je důležité používat Skinoren krém pravidelně v průběhu celého období léčby.

Použití u dětí a dospívajících
Používá se u dospívajících ve věku 12-18 let. Při podávání krému Skinoren dospívajícím ve věku 12-18 let není potřeba upravovat dávkování. Bezpečnost a účinnost pro podávání pacientům ve věku do 12 let nebyla stanovena.

Jak dlouho má být Skinoren krém používán?

Délka ošetřování přípravkem Skinoren krém se u jednotlivých pacientů liší a závisí na vážnosti příznaků Vašeho kožního onemocnění. Je nezbytné užívat Skinoren krém pravidelně po celou dobu léčby.

Většinou je výrazné zlepšení akné zřetelné po 4 týdnech. Pro dosažení maximálního účinku musí být Skinoren krém používán pravidelně po dobu několika měsíců.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Skinoren krém je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Skinoren krém, než jste měl(a)

Nemusíte se ničeho obávat. Jednorázové předávkování (tj. když je krém aplikován jednorázově na velkou plochu kůže) nebo náhodné spolknutí žádné riziko nepřináší.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Skinoren krém

Nepoužívejte větší množství přípravku Skinoren krém, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Skinoren krém

Jestliže používáte Skinoren krém v souladu s doporučením, Vaše příznaky by měly během léčby odeznít. Jestliže však Vaše příznaky přetrvávají, nebo se znovu projeví po ukončení léčby, poraďte se se svým lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky jsou pálení, svědění a zarudnutí kůže v místě aplikace.

Obvykle platí, že místní podráždění kůže je mírné a vymizí v průběhu léčby.

Níže jsou zaznamenány nežádoucí účinky, které vycházejí z výsledků klinických studií a z postmarketingového sledování, seřazeny jsou podle této četnosti výskytu:
velmi časté (>=1/10),
časté (>=1/100 až <1/10),
méně časté (>=1/1000 až <1/100),
vzácné (>=1/10000 až <1/1000),
velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Velmi časté

 • pálení v místě aplikace,
 • svědění v místě aplikace,
 • zarudnutí v místě aplikace.

Časté

 • odlupování v místě aplikace,
 • bolest v místě aplikace,
 • vysušování v místě aplikace,
 • změny barvy v místě aplikace,
 • podráždění v místě aplikace.

Méně časté

 • nadměrné vylučování kožního mazu,
 • akné,
 • barevné změny kůže,
 • parestezie (porucha citlivosti) v místě aplikace,
 • zánět kůže v místě aplikace,
 • nepříjemné pocity v místě aplikace,
 • otok v místě aplikace.

Vzácné

 • zánět rtu,
 • kopřivka 1,
 • vyrážka 1,
 • puchýřky v místě aplikace,
 • ekzém v místě aplikace,
 • pocit tepla v místě aplikace,
 • vřed v místě aplikace,
 • přecitlivělost na přípravek která může být spojena s jednou nebo s více z následujících nežádoucích reakcí: angioedém 1 (náhle vzniklý nezánětlivý otok kůže nebo sliznic), kontaktní dermatitida 1 (zánět kůže), otok oka 1, otok obličeje 1.
 • zhoršení astmatu

1 Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů během posmarketingového použití přípravku Skinoren krém.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK SKINOREN KRÉM UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření: doba použitelnosti 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Skinoren krém obsahuje

Jeden gram krému obsahuje acidum azelaicum 200 mg.

Pomocnými látkami jsou směs glycerol stearátu + cetylstearylalkoholu + cetyl-palmitátu + glyceromakrogol-kokoátů (Cutina CBS), cetylstearyl-ethylhexanoát + isopropyl-myristát (PCL Liquid), propylenglykol, glycerol 85%, kyselina benzoová, glyceromakrogol-stearát, čištěná voda.

Jak Skinoren krém vypadá a co obsahuje toto balení

Skinoren krém je bílý neprůhledný krém.
V tubě je obsaženo 30 g krému.

 

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
BIOSIL PLUS 60TBL BIOSIL PLUS 60TBL Kód: 8594026360436
Dostupnost: Skladem 8 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
73,80 Kč
Detail
GYNOCAPS VAGINALNI TOBOLKY 14KS GYNOCAPS VAGINALNI TOBOLKY 14KS Kód: 2710532
Dostupnost: Skladem 2 ks
361,80 Kč
Detail
AVENE CLEANANCE GEL 200ML - ČISTÍCÍ A MYCÍ GEL PŘI AKNÉ AVENE CLEANANCE GEL 200ML - ČISTÍCÍ A MYCÍ GEL PŘI AKNÉ Kód: 2774835
Dostupnost: Skladem 1 ks
360,00 Kč
Detail
AKNEROXID 5 GEL 1X50G 5% AKNEROXID 5 GEL 1X50G 5% Kód: 4042762002164
Dostupnost: Skladem 1 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
164,70 Kč
Detail
VODA USTNI PARODONTAX EXTRA 300ML 0.2% VODA USTNI PARODONTAX EXTRA 300ML 0.2% Kód: 2480797
Dostupnost: Skladem 3 ks
220,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.