Domů / Péče o zdraví / Onemocnění kůže, vlasů, nehtů / Hojení, desinfekce
Odběr novinek
Facebook Facepile
BETADINE DRM UNG 1X100GM 10%

BETADINE DRM UNG 1X100GM 10%

Kód: 2988088 Produktové číslo: 5995327155432 SUKL: 0203323 ATC skupina: D08AG02 Popis: Antiseptika a dezinficiencia Kód SÚKL 0203323
Výrobce: Egis Praha, spol. s r.o.
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
333,90 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
BETADINE DRM UNG 1X100GM 10%

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

Betadine

100 mg/g

mast

povidonum iodinatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Betadine a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betadine používat

3. Jak se přípravek Betadine používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Betadine uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Betadine a k čemu se používá

Mast Betadine je antiseptický, dezinfekční přípravek se širokým spektrem účinku proti bakteriím, virům, plísním a prvokům.

Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí.

U vředových onemocnění kůže (proleženiny, bércový vřed) a u kožních onemocnění spojených s infekcí přípravek používejte pouze po poradě s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betadine používat

Nepoužívejte Betadine,

 jestliž jste alergický(á) na jodovanýpovidon nebo na kteroukoli dalšísložu tohoto příravku (uvedenou v bodě6);

 př hypertyreóe (zvýšnéčnnosti šínéžáy)

 jestliž máe adenom šínéžáy nebo jináakutníonemocněíšínéžáy,

 u Düringovy herpetiformnídermatitidy (kožízáě podobnýherpetickéu záěu)

 přd nebo po scintigrafii radioaktivní jodem (vyštřní př které je podá radioaktivníjó) nebo léčězhoubnéo náoru šínéžáy radioaktivní jodem

Upozorněí a opatřní

Přd použtí masti Betadine se poraďe se svý léařm. Strana 2 ze 4

V příaděpodrážěíkůž, kontaktnídermatitidy (vyráža nebo podrážěípokožy způobenékontaktem s lákou) nebo přcitlivěosti přstaňe příravek použíat.

Vyhněe se kontaktu masti Betadine s očma.

U pacientůse strumou (zvěšní šínéžáy), uzly ve šínéžáe, nebo jiný neakutní onemocněí šínéžáy existuje př podááívelkýh dáek jodu riziko rozvoje zvýšnéfunkce šínéžáy (hypertyreóa). Pokud trpíe onemocněí šínéžáy, nepoužíejte příravek Betadine, pokud nenípříněindiková; o použtíse vžy poraďe se svý léařm. I po ukončníléčy je třba sledovat čsnépřínaky možéo výkytu zvýšnéfunkce šínéžáy a v příaděpotřby kontrolovat funkci šínéžáy.

Děi a dospívající

U novorozencůa malýh děíexistuje př podááívelkýh dáek jodu zvýšnériziko rozvoje snížnéfunkce šínéžáy. Použíáíjodovanéo povidonu u novorozencůa malýh děíje možépouze na záladěrozhodnutíléař a je třba jej omezit na absolutníminimum. U děímůž bý nutnákontrola funkce šínéžáy.

Je třba zcela zabráit požtíjodovanéo povidonu díěem. Pokud díěnáodněpožje příravek, ihned vyhledejte léař.

Dalš léčvé přpravky a Betadine

Informujte svéo léař nebo léánía o všch léíh, kteréužíáe, kteréjste v nedánédoběužíal(a) nebo kterémožábudete užíat.

Součsnépoužtípříravkůna oštřníran obsahujííh enzymatickésloučniny vede k oslabeníúčnkůobou láek. Příravky obsahujíírtuť, stříro, peroxid vodíu a taurolidin se mohou vzáemněovlivňvat s jodovaný povidonem a nemajíbý použíáy součsně.

Jodovanýpovidon masti Betadine se nemápoužíat součsněani s redukčíi čnidly, alkalickýi solemi a kysele reagujííi lákami.

U pacientůužíajííh lithium je třba se vyhnout dlouhodobéu použíáípříravku Betadine, zvlášěna velkýh plocháh.

Příravky s jodovaný povidonem použtésoučsněnebo okamžtěpo aplikaci antiseptik s obsahem oktenidinu na stejné nebo sousední mítěmohou způobit přchodnétmavézbarvenípostižnéoblasti.

Použtímasti Betadine můž vét k falešěpozitivní výledků něterýh laboratorníh testů(např. testy s toluidinem nebo guajakovou pryskyřcípro stanoveníkrevnío barviva nebo cukru ve stolici nebo moč).

Použtíjodovanéo povidonu můž ovlivnit výledky něterýh vyštřníšínéžáy (scintigrafie šínéžáy, stanoveníjodu váanéo na bíkoviny [PBI], diagnostika radioaktivní jodem) a můž znemožit pláovanou léču šínéžáy jodem (terapii radioaktivní jodem). Mezi ukončním léčy příravkem Betadine, mast a provedení dalšíscintigrafie je třba ponechat dostatečýčsovýinterval.

Těotenství a kojení

Vzhledem ke schopnosti jodu procháet placentou a vylučvat se do mateřkéo mléa a vzhledem ke zvýšnécitlivosti plodu a novorozence na jod se májodovanýpovidon použíat běem těotenstvía kojenípouze v příněindikovanýh příadech a pouze na doporučníléař.

Řzení dopravních prostřdkůa obsluha strojů

Betadine nemážánýnebo mázanedbatelnývliv na schopnost říit a obsluhovat stroje. Strana 3 ze 4

3. Jak se přpravek Betadine použvá

Vžy použíejte tento příravek přsněv souladu s příalovou informacínebo podle pokynůsvéo léař nebo léánía. Pokud si nejste jistý(á), poraďe se se svý léařm nebo léáníem.

Aplikujte tenkou vrstvu masti na čstou suchou kůž třkrá ažčyřkrá denně. Pokažénanášjte znovu bez omytídříe aplikovanémasti. V příaděsilnězaníenénebo hnisajííráy lze mast aplikovat čstěi, tj. čyřkrá ažšstkrá denně. Intervaly mezi jednotlivýi dákami majíbý minimáně4 hodiny. Ráu lze dle potřby zakrý obvazem podle rozsahu a záažosti zraněí.

Mast je určna pro použtína kůž. Nesmíse použíat v blíkosti očí.

Léča obvykle trváněolik dnů Pokud se stav do 5 dnůnezlepšínebo pokud se zhorší(např se v neinfikovanéráěobjevíznáky infekce, jako je zarudnutí bolest, otok, nebo hnis), musíe se poradit s léařm.

Bez porady s léařm neužíejte příravek Betadine, mast dée než7 dní

Máe-li jakéoli dalšíotáky týajííse použíáítohoto příravku, zeptejte se svéo léař nebo léánía.

4. Možé neždoucí účnky

Podobnějako všchny léy, můž mí i tento příravek nežáoucíúčnky, kterése ale nemusívyskytnout u kažéo.

Nežáoucíúčnky jsou uvedeny v náledujííh skupináh podle frekvence výkytu:

Vzácné neždoucí účnky (postihují1 až10 osob z 10000):

Reakce z přcitlivěosti, kontaktnídermatitida (s přínaky jako zarudnutí, malépuchýřy a svěěí)

Velmi vzácné neždoucí účnky (postihujíméěnež1 osobu z 10000):

Anafylaktickáreakce (záažáalergickáreakce, kterázpůobuje potíž s dýháí, záratě, pokles krevnío tlaku); hypertyreóa (zvýšnáčnnost šínéžáy, kterámůž způobit zvýšnou chuťk jílu, úytek na váe, pocení, zrychlenísrdečío tepu nebo neklid) u pacientůs onemocněí šínéžáy; angioedé (záažáalergickáreakce, kterázpůobuje otok obličje nebo krku)

Není známo (frekvenci nelze určt z dostupnýh úajů):

Hypotyreóa (snížnáčnnost šínéžáy, kterámůž způobit úavu, přbýáína váe, pomalejšísrdečítep) se můž vyskytnout po delší nebo rozsálé použtíjodovanéo povidonu;

Porucha funkce ledvin;

Poruchy elektrolytovérovnováy (rovnováa tekutin a solí, metabolickáacidóa (pokles pH krve), akutníselháíledvin, abnormáníosmolalita krve (můž se vyskytnout po vstřbáívelkéo množtvíjodovanéo povidonu).

Hlášnínežáoucíh účnků

Pokud se u Vá vyskytne kterýoli z nežáoucíh účnků sděte to svéu léař, léáníovi nebo zdravotnísestř. Stejněpostupujte v příadějakýhkoli nežáoucíh účnků kterénejsou uvedeny v téo příalovéinformaci. Nežáoucíúčnky můžte hláit taképřío na adresu:

Stáníútav pro kontrolu léčv

Šobáova 48

100 41 Praha 10

webovéstráky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášní nežáoucíh účnkůmůžte přspě k zíkáívíe informacío bezpečosti tohoto příravku. Strana 4 ze 4

5. Jak přpravek Betadine uchovávat

Uchováejte př teplotědo 25 ° v půodní obalu, aby byl příravek chráě přd svělem. Chraňe přd chladem nebo mrazem.

Uchováejte mimo dohled a dosah děí

Nepoužíejte tento příravek po uplynutídoby použtelnosti uvedenéna krabiče za „oužtelnédo:“. Doba použtelnosti se vztahuje k posledníu dni uvedenéo měíe.

Nevyhazujte žánéléčvépříravky do odpadníh vod nebo domáío odpadu. Zeptejte se svéo léánía, jak naložt s příravky, kteréjižnepoužíáe. Tato opatřnípomáajíchráit žvotníprostřdí.

6. Obsah balení a dalš informace

Co mast Betadine obsahuje

Léčvou lákou je povidonum iodinatum. Jeden g masti obsahuje povidonum iodinatum (jodovanýpovidon) 100 mg, cožodpovíá10 mg aktivnío jodu. Pomocnýi lákami jsou

hydrogenuhličtan sodný makrogol 400, makrogol 1000, makrogol 1500, makrogol 4000 a čšěou vodu.

Jak mast Betadine vypadá a co obsahuje toto balení

Črvenohněá homogennímast se slabý záachem po jodu, smýatelnávodou.

Baleníobsahuje 1x20 g nebo 1x100 g masti.

Držtel rozhodnutí o registraci

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

1106 Budapešť Keresztúi ú 30-38.

MAĎRSKO

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC

Máyá Kiráy u. 65.

9900 Kömend

Maďrsko

(na záladělicence Mundipharma A.G. Basilej, Šýarsko)

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
PRUBAN C.1 CCA 1M PRUBAN C.1 CCA 1M Kód: 4049500983938
Dostupnost: Skladem 1 ks
13,89 Kč
Detail
Jitrocelový extrakt s vit. C a echinaceou 325g Galmed Jitrocelový extrakt s vit. C a echinaceou 325g Galmed Kód: 8594058230646
Dostupnost: Skladem 2 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
90,00 Kč
Detail
VINCENTKA SIRUP JITR.+MAT.200ML VINCENTKA SIRUP JITR. +MAT.200ML Kód: 8594027250118
Dostupnost: Skladem 2 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
76,50 Kč
Detail
GALMED ZINKOVÁ MAST 30G GALMED ZINKOVÁ MAST 30G Kód: 8594058230738
Dostupnost: Skladem 2 ks
81,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.