Domů / Péče o zdraví / Klouby, pohybový aparát / Bolest svalů a kloubů
Odběr novinek
Facebook Facepile
OLFEN NEO FORTE 20MG/G GEL 100G

OLFEN NEO FORTE 20MG/ G GEL 100G

Kód: 4507696 Produktové číslo: 8594056566181 SUKL: 0246807 ATC skupina: M02AA15 Popis: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů Kód SÚKL 0246807
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
261,00 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
OLFEN NEO FORTE 20MG/ G GEL 100G

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

OLFEN NEO FORTE 20 mg/g gel
diclofenacum (jako diclofenacum diethylaminum)

Pro dospělé a dospívající od 14 let.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Olfen Neo Forte a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olfen Neo Forte používat

3.Jak se přípravek Olfen Neo Forte používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Olfen Neo Forte uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OLFEN NEO FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Olfen Neo Forte obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID).

Přípravek Olfen Neo Forte je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.

Pro dospělé a dospívající od 14 let

K místní symptomatické léčbě bolesti při akutním namožení, podvrtnutí nebo při pohmoždění po tupých poraněních.

Pro dospívající od 14 let je přípravek určen ke krátkodobé léčbě.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OLFEN NEO FORTE POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Olfen Neo Forte

 • pokud jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • pokud se u Vás někdy vyskytly potíže s dýcháním (astma, bronchospasmus), kožní reakce (kopřivka), rýma, nebo otok obličeje nebo jazyka po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiného nesteroidního protizánětlivého léčivého přípravku (např. ibuprofenu);
 • na otevřená poranění, záněty nebo infekce kůže, ekzém nebo sliznice;
 • pokud jste v posledních třech měsících těhotenství "viz Těhotenství";
 • u dětí nebo dospívajících do 14 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Olfen Neo Forte se poraďte se svým lékařem:
pokud je u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku astmatických záchvatů (tzv. analgetická intolerance / analgetické astma), místního otoku kůže nebo sliznice (tzv. Quinckeho edém) nebo kopřivky než u jiných pacientů; pokud trpíte astmatem, sennou rýmou, otokem nosní sliznice (tzv. nosními polypy) nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, chronickou infekcí dýchacích cest (zejména spojenou s příznaky podobnými senné rýmě) nebo přecitlivělostí na jiné léky proti bolesti nebo jakákoliv antirevmatika.
U těchto pacientů může být přípravek Olfen Neo Forte použit pouze za určitých bezpečnostních opatření (pohotovostní připravenost) a pod přímým lékařským dohledem. Totéž platí pro pacienty s projevy alergické reakce na jiné látky, např. s kožními reakcemi, svěděním nebo kopřivkou.

Pokud je přípravek Olfen Neo Forte používán na rozsáhlou plochu kůže a je používán po dlouhou dobu, může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků.

Používejte přípravek Olfen Neo Forte pouze na neporušenou, neporaněnou kůži. Vyvarujte se kontaktu s očima a ústní sliznicí. Gel se nesmí užívat ústy.

Po nanesení gelu na kůži můžete použít propustný (neokluzivní) obvaz, ale ponechejte gel na kůži několik minut zaschnout. Nepoužívejte neprodyšný okluzivní obvaz.

Pokud se příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, kontaktuje lékaře.

Pokud se u Vás objeví vyrážka, je třeba používání přípravku Olfen Neo Forte ukončit.

Během používání přípravku se vyvarujte slunečnímu záření, včetně solária.

Je třeba učinit preventivní opatření, aby se děti nemohly dostat do kontaktu s oblastmi kůže, na které byl gel nanesen.

Děti a dospívající

Přípravek Olfen Neo Forte nesmí používat děti a dospívající mladší 14 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Olfen Neo Forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při kožním použití přípravku Olfen Neo Forte dosud není znám žádný vliv na další léčivé přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství
Nepoužívejte přípravek Olfen Neo Forte v posledních třech měsících těhotenství, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek Olfen Neo Forte můžete používat v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství pouze po poradě s Vaším lékařem.

Kojení
Protože diklofenak prostupuje v malém množství do lidského mateřského mléka, může být přípravek Olfen Neo Forte používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Pokud kojíte, neaplikujte si přípravek Olfen Neo Forte ani na prsa ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Olfen Neo Forte nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Olfen Neo Forte obsahuje propylenglykol (E1520)

Tento léčivý přípravek obsahuje 54 mg propylenglykolu v jednom g gelu.

Přípravek Olfen Neo Forte obsahuje butylhydroxytoluen (E321).
Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.

Přípravek Olfen Neo Forte obsahuje vůni

Tento léčivý přípravek obsahuje vůni s benzylalkoholem (0,15 mg/g), citralem, citronellolem, kumarinem, eugenolem, farnesolem, geraniolem, limonenem, d-formou a linalolem, které mohou způsobit alergické reakce.
Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLFEN NEO FORTE POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů v příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 14 let

Přípravek Olfen Neo Forte se používá 2x denně (přednostně ráno a večer).
Podle velikosti postiženého místa, které má být ošetřeno, je zapotřebí aplikovat množství gelu o velikosti třešně až vlašského ořechu, což odpovídá 1 až 4 g gelu.
Maximální denní dávka je 8 g gelu.

Starší pacienti
Není nutná žádná zvláštní úprava dávky. Pokud jste starší, měl(a) byste věnovat zvláštní pozornost nežádoucím účinkům a v případě potřeby se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Porucha funkce ledvin nebo jater
Není nutné snižovat dávku.

Použití u dětí a dospívajících (do 14 let)
Přípravek Olfen Neo Forte nesmí používat děti mladší 14 let (viz bod 2 "Nepoužívejte přípravek Olfen Neo Forte").

Před prvním použitím otevřete takto:

1.Odšroubujte uzávěr z tuby. Chcete-li otevřít bezpečnostní těsnění tuby, otočte uzávěr a zatlačte ho do tuby. Nepoužívejte nůžky ani jiné ostré předměty!

2.Odstraňte z tuby plastové těsnění. Použijte gel podle popisu v této příbalové informaci. Nepoužívejte, pokud je těsnění rozbité.

Jak používat

Přípravek Olfen Neo Forte je určen ke kožnímu podání.
Naneste gel na postižené části těla v tenké vrstvě a jemně vetřete do kůže. Pokud nejsou ruce ošetřovaným místem, umyjte si ruce po rozetření gelu.

Délka léčby

Délka léčby závisí na příznacích a základním onemocnění.
Přípravek Olfen Neo Forte se nemá používat déle než 1 týden bez porady s lékařem.
Pokud se příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší po 3-5 dnech léčby, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Olfen Neo Forte, než byste měl(a)

Pokud použijete více přípravku Olfen Neo Forte, než jste měl(a), předávkování je nepravděpodobné, protože vstřebávání léčivé látky do krevního řečiště je při kožním použití nízké. Pokud je doporučená dávka při kožním použití výrazně překročena, gel se má odstranit a smýt vodou. Pokud jste omylem požil(a) přípravek Olfen Neo Forte, kontaktujte svého lékaře, který rozhodne o vhodných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Olfen Neo Forte

Nenanášejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné.

Pokud zaznamenáte jakékoli následující příznaky alergie, přestaňte používat přípravek Olfen Neo Forte a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

 • Kožní vyrážka s puchýři, kopřivka (může se vyskytnout až u 1 osoby z 1000).
 • Sípání, dušnost nebo pocit sevření hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10000).
 • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout až u 1 osoby z 10000).

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):
Kožní vyrážka, svědění, zčervenání, ekzém, dermatitida (zánět kůže) včetně kontaktní dermatitidy.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):
Olupování kůže, dehydratace kůže, otoky (edém).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10000):
Kožní vyrážka s puchýři, zažívací potíže, reakce z přecitlivělosti (včetně kopřivky), citlivost na světlo s výskytem kožních reakcí po vystavení slunečnímu záření.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
Pocit pálení v místě podání, suchá kůže.

V případě dlouhodobé aplikace přípravku Olfen Neo Forte na větší plochu kůže nelze vyloučit ani celkové nežádoucí účinky (např. ledvinové, jaterní nebo zažívací nežádoucí účinky, reakce celkové přecitlivělosti). Přestože se vyskytují pravděpodobně po podání tablet nebo injekčních forem léčiv obsahujících diklofenak, nelze je zcela vyloučit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK OLFEN NEO FORTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a tubě za EXP. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Uchovávejte v původní tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Olfen Neo Forte obsahuje

Léčivou látkou je diclofenacum.
Jeden g gelu obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 20 mg.

Dalšími složkami jsou isopropylalkohol, propylenglykol (E1520), kokoyl-oktanodekanoát, tekutý parafin, karbomer, cetostearomakrogol, diethylamin, kyselina oleová, butylhydroxytoluen, vůně (obsahující citronellol, geraniol, benzylalkohol, linalol, limonen, d-formu, citral, farnesol, kumarin, eugenol), čištěná voda.

Jak přípravek Olfen Neo Forte vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Olfen Neo Forte je bílý až téměř bílý homogenní gel, balený v hliníkových laminovaných tubách, uzavřených PE těsněním a PP šroubovacími uzávěry, dostupný v těchto velikostech balení:  100 g v tubě.

 

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
CILKANOL CPS 30X300MG CILKANOL CPS 30X300MG Kód: 8594739015722
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
135,00 Kč
Detail
FEBICHOL POR.CPS.MOL.50X100MG FEBICHOL POR. CPS. MOL.50X100MG Kód: 8595014730118
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
135,00 Kč
Detail
FLECTOR EP GEL 100G FLECTOR EP GEL 100G Kód: 7680507160235
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
176,40 Kč
Detail
LIOTON 100 000 GEL 100GM LIOTON 100 000 GEL 100GM Kód: 4013054010761
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
413,10 Kč
Detail
CEMIO KAMZIK CPS.60 CR/SK CEMIO KAMZIK CPS.60 CR /SK Kód: 3933737
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
378,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.