Domů / Péče o zdraví / Kašel
Odběr novinek
Facebook Facepile
STOPTUSSIN 0.004G/0.1G TBL.NOB.30

STOPTUSSIN 0.004G/0.1G TBL. NOB.30

Kód: 3987006 Produktové číslo: 8594056566518 SUKL: 0246465 ATC skupina: R05FB02 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0246465
Dostupnost: Skladem 6 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
194,40 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
STOPTUSSIN 0.004G/0.1G TBL. NOB.30

 

STOPTUSSIN 0,004 g/0,1 g tablety
Butamirati citras, guaifenesinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Stoptussin a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stoptussin užívat

3.Jak se přípravek Stoptussin užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Stoptussin uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK STOPTUSSIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.

Přípravek Stoptussin je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STOPTUSSIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Stoptussin

  • Jestliže jste alergický(á) na butamirát-citrát, guaifenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
  • jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis),
  • v prvních třech měsících těhotenství,
  • nepodávejte dětem mladším 12 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stoptussin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

  • jestliže trpíte vlhkým produktivním kašlem, přetrvávajícím nebo chronickým kašlem doprovázejícím kouření, astma, chronický zánět průdušek či rozedmu plic. V těchto případech nemáte přípravek Stoptussin užívat.

Během užívání přípravku Stoptussin se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Další léčivé přípravky a přípravek Stoptussin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Stoptussin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Přípravek zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem obsahujících paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků působících na centrální nervový systém, jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa) nebo celková anestetika, a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia).

Přípravek může falešně zvýšit hladiny kyseliny vanilmandlové a 5-hydroxy-indoloctové při jejich stanovení v moči. Pokud budete podstupovat toto laboratorní vyšetření moči, léčbu přípravkem Stoptussin je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Stoptussin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK STOPTUSSIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:

Přípravek Stoptussin se užívá podle hmotnosti pacienta:

Hmotnost pacienta Počet tablet v jedné dávce Frekvence podávání
do 50 kg 1/2 tablety 4krát denně
50-70 kg 1 tableta 3krát denně
70-90 kg 1 a 1/2 tablety 3krát denně
nad 90 kg 2 tablety 3krát denně

Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin.

Způsob podání:

Tablety je vhodné užívat nebo podávat dospívajícím po jídle. Tablety se polykají celé (popř. půlené) zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).

Pokud u Vás do 3 dnů nedojde ke zlepšení příznaků nebo se příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 7 dnů.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stoptussin, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stoptussin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zažívací potíže (pocit na zvracení, nechutenství, bolest břicha, zvracení, průjem), bolest hlavy, závrať a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka).

V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží, bolestí hlavy nebo závratí, vyhledejte lékaře ihned, jakmile to bude možné.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK STOPTUSSIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na blistru za "EXP".

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Stoptussin obsahuje

Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,004 g; guaifenesinum 0,1 g v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou srážený oxid křemičitý, mannitol, mikrokrystalická celulosa, glycerol-tribehenát, magnesium-stearát.

Jak přípravek Stoptussin vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé ploché kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. PVC/Al blistry. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 20 nebo 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B. V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko

Výrobce

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
PSČ 747 70 Opava-Komárov
Česká republika

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.