Domů / Péče o zdraví / Kašel / Přípravky na tlumení kašle
Odběr novinek
Facebook Facepile
SINECOD 1.5MG/ML SIR. 1X200ML/300MG

SINECOD 1.5MG/ ML SIR. 1X200ML/300MG

Kód: 3374395 Produktové číslo: 8596149001319 SUKL: 0218094 ATC skupina: R05DB13 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0218094
Dostupnost: Skladem 7 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
197,10 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
SINECOD 1.5MG/ ML SIR. 1X200ML/300MG

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok Sinecod 0,15 % sirup Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním butamirati citras

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, nežzačnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů) nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Sinecod a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat 3. Jak se Sinecod užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Sinecod uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE SINECOD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Sinecod obsahuje léčivou látku butamirát citrát, která patří do skupiny léků nazývaných antitusika – léky tlumící kašel. Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. Bez porady slékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok mohou užívat děti od 2 měsíců. Sinecod 0,15 % sirup mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let. Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINECOD UŽÍVAT Neužívejte Sinecod:  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Děti Bez porady s lékařem nepodávejte Sinecod:  Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok mohou užívat děti od 2 měsíců;  Sinecod 0,15 % sirup mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let;  Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let. Další léčivé přípravky a Sinecod Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle (především léky podporující vykašlávání hlenu, tzv. expektorancia), neboť kombinace těchto léků může vést k hromadění hlenu v dýchacích cestách. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a) včetně léků a doplňků stravy, které jsou k dostání bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, neužívejte Sinecod, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Sinecod může ve vzácných případech způsobit u některých lidí, že se stanou méně pozorní než obvykle. Pokud se Vám toto stane, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje. Vaše dítě by se mělo vyvarovat jízdy na kole nebo skútru, pokud používá Sinecod. Přípravky Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok a Sinecod 0,15 % sirup obsahují sorbitol a ethanol:  sorbitol (E 420): pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat;  ethanol: tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce. Přípravek Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje monohydrát laktosy:  pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE SINECOD UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Sinecod přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1). Doporučené dávkování je následující: Použití u dětí Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok Bez porady slékařem nepodávejte Sinecod dětem mladším 2 let. Děti od 2 měsíců do jednoho roku: 10 kapek 4 krát denně. Děti 1 – 3 roky: 15 kapek 4 krát denně. Děti starší než 3 roky: 25 kapek 4 krát denně. Sinecod 0,15 % sirup (s odměrkou) Děti 3 - 6 let: 5 ml 3 krát denně. Děti 6 – 12 let: 10 ml 3 krát denně. K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Po každém použití umyjte a vysušte odměrku. Nikdy nevracejte sirup z odměrky zpět do lahvičky. Dávkování pro dospělé a dospívající od 12 let Sinecod 0,15 % sirup (s odměrkou) Dospívající starší 12 let: 15 ml 3 krát denně. Dospělí: 15 ml 4 krát denně. K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Po každém použití umyjte a vysušte odměrku. Nikdy nevracejte sirup z odměrky zpět do lahvičky. Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Dospívající od 12 let: 1 tableta 1 – 2 krát denně. Dospělí: 1 tableta 2 – 3 krát denně. Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8 – 12 hodin. Tablety se polykají celé. Pokud se u Vás příznaky zhorší či se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů), poraďte se s lékařem. Bez doporučení lékaře neužívejte Sinecod po dobu delší než 7 dní. Pokud během této doby nedojde k úplnému vymizení příznaků nebo pokud je onemocnění doprovázeno horečkou či se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se slékařem. U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat. Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod, než jste měl(a): Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku, oznamte to okamžitě svému lékaři. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ve vzácných případech (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000) se mohou vyskytnout:  ospalost, kožní vyrážka, nevolnost a průjem. Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK SINECOD UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok a Sinecod 0,15 % sirup Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu. Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP/Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Sinecod obsahuje Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok  Léčivou látkou je butamirati citras 5 mg v 1ml.  Pomocnými látkami jsou: krystalizující sorbitol 70 %, glycerol 85 %, sodná sůl sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 96 % (v/v), roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda. Sinecod 0,15 % sirup  Léčivou látkou je butamirati citras 15 mg v 10 ml.  Pomocnými látkami jsou: krystalizující sorbitol 70 %, glycerol 85 %, sodná sůl sacharinu, vanilin, kyselina benzoová, ethanol 96 % (v/v), roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda. Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním  Léčivou látkou je butamirati citras: 1 tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje butamirati citras 50 mg.  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kyselina vinná, povidon 30, hydroxypropylmethylcelulosa, kopolymer MA/MAA 1:1, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesiumstearát, hydrogenovaný ricinový olej, metakrylátový kopolymer typ E, monohydrát laktosy, polysorbát 80, mastek, červený oxid železitý, oxid titaničitý, hlinitý lak erythrosinu. Jak Sinecod vypadá a co obsahuje toto balení Sinecod 0,5 % perorální kapky, roztok Čirý, bezbarvý roztok s vůní po vanilce, sladké a lehce nahořklé chuti. Hnědá lékovka s plastickým šroubovacím uzávěrem s kapací vložkou, krabička. Velikost balení: 20 ml, 50 ml Sinecod 0,15 % sirup Čirý, bezbarvý roztok. Lékovka z hnědého skla s HDPE vložkou a pojistným uzávěrem, odměrka, krabička. Velikost balení: 100 ml, 200 ml Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou kulaté, bikonvexní, lesklé, rezavě hnědé potahované tablety, na jedné straně označené znakem firmy Zyma, na druhé straně označené PT. Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička. Velikost balení: 10 tablet s prodlouženým uvolňováním. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Cz Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika Výrobce: GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
CELASKON 500MG ČERVENÝ POMER. TBL.EFF.3X10 PROMO CELASKON 500MG ČERVENÝ POMER. TBL. EFF.3X10 PROMO Kód: 3632503
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
161,10 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 137,00 Kč
Detail
Olynth HA 0.1% nosní sprej sol. 1x10mg/10ml Olynth HA 0.1% nosní sprej sol. 1x10mg /10ml Kód: 3773992
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
117,00 Kč
Detail
Quixx soft nosní sprej 30ml Quixx soft nosní sprej 30ml Kód: 2647494
Dostupnost: Skladem 10+ ks
128,70 Kč
Detail
Imunoglukan P4H(R) sirup 250 ml Imunoglukan P4H (R) sirup 250 ml Kód: 2511757
Dostupnost: Skladem 6 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
378,00 Kč
Detail
Magnesium B6 Forte tbl.50+10 Galmed Magnesium B6 Forte tbl.50+10 Galmed Kód: 3333359
Dostupnost: Skladem 2 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
174,60 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.