Domů / Péče o zdraví / Kašel
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

 

 

 

kamenná Lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

Září 2022
6.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
7.9.  10,00 -17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
13.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.9.  10,00 -17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
20.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,-Kč
21.9.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
27.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,-Kč


Více číst  : https://www.lekarnanapekarske.cz/ 

 

 

Levopront 60mg tbl.nob.10x60mg - 1
Levopront 60mg tbl.nob.10x60mg - 2
Levopront 60mg tbl.nob.10x60mg - 1/2Levopront 60mg tbl.nob.10x60mg - 2/2

Levopront 60mg tbl. nob.10x60mg

Kód: 3586584 Produktové číslo: 8024825000269 SUKL: 0136666 ATC skupina: R05DB27 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0136666
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
139,50 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
Levopront 60mg tbl. nob.10x60mg

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

LEVOPRONT 60 mg tablety
levodropropizinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Levopront, tablety a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront, tablety užívat

3.Jak se přípravek Levopront, tablety užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Levopront, tablety uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LEVOPRONT, TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Levopront, tablety patří mezi antitusika, což jsou léčivé přípravky tlumící kašel.
Léčivá látka obsažená v přípravku - levodropropizin - mírní kašel.

Přípravek Levopront 60 mg tablety se užívá k léčbě různých onemocnění dýchacího ústrojí doprovázených dráždivým suchým kašlem (bez tvorby hlenu).

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající starší 12 let.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LEVOPRONT, TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Levopront, tablety

 • jestliže jste alergický(á) na levodropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte nadměrnou tvorbou hlenu v průduškách (bronchiální hypersekrece),
 • jestliže máte sníženou čistící schopnost sliznice (syndrom nepohyblivých řasinek - Kartagenerův syndrom, ciliární dyskineze),
 • jestliže máte závažnou poruchu jater,
 • v průběhu těhotenství,
 • v období kojení.

Upozornění a opatření

 • Při závažné poruše funkce ledvin lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.
 • Velké opatrnosti je dále zapotřebí při podávání levodropropizinu starším pacientům, kteří mají obecně změněnou citlivost k různým léčivým přípravkům.

Další léčivé přípravky a přípravek Levopront, tablety

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při současném užívání sedativ (zklidňující léky) zvláště citlivými jedinci, pro možné zesílení zklidňujícího účinku.
O vhodnosti současného užívání přípravku Levopront, tablety s jinými léky se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V období těhotenství a kojení se přípravek Levopront, tablety nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Levopront, tablety může způsobit ospalost (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Pokud se u Vás tento účinek v průběhu užívání přípravku Levopront, tablety objeví, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Levopront, tablety obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě "bez sodíku".

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LEVOPRONT, TABLETY UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, je doporučeno toto dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let: 1 tableta 3krát denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Přípravek užívejte mezi jídly (na lačno) a zapijte dostatečným množstvím vody.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Užívejte přípravek, dokud kašel nevymizí, nebo podle doporučení lékaře, nejdéle však po dobu 2 týdnů. Užívání po dobu delší než 2 týdny je možné pouze na doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Levopront, tablety, než jste měl(a)

Vyhledejte svého lékaře, který může případně udělat následující opatření: výplach žaludku, užití aktivního uhlí, nitrožilní přívod tekutin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levopront, tablety

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Na základě odhadu počtu pacientů vystavených účinkům levodropropizinu podle prodaných balení přípravku a na základě počtu spontánních hlášení lze říci, že u méně než jednoho pacienta z 500000 se objevil nežádoucí účinek.

Nežádoucí účinky přípravku Levopront mohou být:

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 10000)

 • Kopřivka, zarudnutí kůže, vyrážka, svědění, angioedém (otok vznikající na různých místech organismu podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí), kožní reakce.
 • Byl hlášen jeden případ epidermolýzy (odlučování zevní vrstvy kůže s tvorbou puchýřů) s fatálním koncem.
 • Bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem.
 • Byl hlášen jeden případ zánětu sliznice jazyka a jeden případ aftózního vředu.
 • Cholestatická hepatitida (forma žloutenky) a hypoglykemické kóma (bezvědomí v důsledku nízké hladiny cukru v krvi) byly hlášeny u starší ženy, která současně užívala hypoglykemika (léky na snížení hladiny cukru v krvi).
 • Přecitlivělost, závažné alergické reakce
 • Byly hlášeny ojedinělé případy otoku postihujícího celé tělo a celkové tělesné slabosti.
 • Točení hlavy, závratě, mdloby, třes, mravenčení.
 • Byl hlášen jeden případ křečí a jeden případ malého epileptického záchvatu.
 • Bušení srdce, zvýšená tepová frekvence, nízký krevní tlak.
 • Byl hlášen jeden případ poruchy srdečního rytmu.
 • Podrážděnost, ospalost, odosobnění.
 • Dušnost, kašel, otok dýchacího ústrojí.
 • Celková malátnost a svalová slabost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK LEVOPRONT, TABLETY UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za "použitelné do:" a na blistru za "EXP".
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Levopront, tablety obsahuje

Léčivou látkou je levodropropizinum, jedna tableta obsahuje levodropropizinum 60 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), magnesium-stearát.

Jak přípravek Levopront, tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: kulaté nepatrně bikonvexní bílé tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Obal: Bílý neprůhledný PVC/Al blistr, papírová krabička.

Velikost balení: 10
 

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
SINECOD 50MG TBL.PRO. 10X50MG SINECOD 50MG TBL. PRO. 10X50MG Kód: 3374403
Dostupnost: Skladem 9 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
197,10 Kč
Detail
ACC LONG POR TBL EFF 20X600MG ACC LONG POR TBL EFF 20X600MG Kód: 4030855002511
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
215,10 Kč
Detail
Olynth HA 0.1% nosní sprej sol. 1x10mg/10ml Olynth HA 0.1% nosní sprej sol. 1x10mg /10ml Kód: 3773992
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
117,00 Kč
Detail
Tantum Verde Mint orm.pas.20x3mg Tantum Verde Mint orm. pas.20x3mg Kód: 2544915
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
162,00 Kč
Detail
Quixx soft nosní sprej 30ml Quixx soft nosní sprej 30ml Kód: 2647494
Dostupnost: Skladem 8 ks
128,70 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.