Domů / Péče o zdraví / Bolest v krku
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

 

 

 

kamenná Lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

Září 2022
6.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
7.9.  10,00 -17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
13.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.9.  10,00 -17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
20.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,-Kč
21.9.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
27.9.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,-Kč


Více číst  : https://www.lekarnanapekarske.cz/ 

 

 

Strepsils Med a Citron orm.pas.36 - 1
Strepsils Med a Citron orm.pas.36 - 2
Strepsils Med a Citron orm.pas.36 - 1/2Strepsils Med a Citron orm.pas.36 - 2/2

Strepsils Med a Citron orm. pas.36

Kód: 3766046 Produktové číslo: 5000158101838 ATC skupina: R02AA03 Popis: Krční léčiva
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
198,00 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
Strepsils Med a Citron orm. pas.36

 

STREPSILS MED A CITRON 0,6 mg/1,2 mg pastilky
Amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat

3.Jak se Strepsils Med a Citron používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Strepsils Med a Citron uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE STREPSILS MED A CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu.

Pastilky Strepsils Med a Citron se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPSILS MED A CITRON POUŽÍVAT

Nepoužívejte Strepsils Med a Citron

  • Jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
  • přípravek se nesmí podávat dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Upozornění a opatření

Před použitím Strepsils Med a Citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Strepsils Med a Citron je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů).

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti

Strepsils Med a Citron není určen dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Med a Citron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Med a Citron s jídlem a pitím

Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se v období těhotenství a kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Strepsils Med a Citron nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Med a Citron obsahuje glukosu a sacharosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné pastilce. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Tekutá glukosa obsahuje oxid siřičitý (E220), který může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek).

Tento léčivý přípravek obsahuje chinolinovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné pastilce, to znamená, že je v podstatě "bez sodíku".

Tento léčivý přípravek obsahuje alergenní vonné látky citral, d-limonen, geraniol a linalol (obsažené v silicích). Tyto látky mohou vyvolat alergickou reakci.

Tento léčivý přípravek obsahuje jen velmi malé množství lepku (glutenu; z pšeničného škrobu obsaženého v tekuté glukose). Je považován za "bezlepkový" a je velmi nepravděpodobné, že by způsobil problémy, pokud máte celiakii. Jedna pastilka neobsahuje více než 19,52 mikrogramů lepku (glutenu). Pokud máte alergii na pšenici (odlišnou od celiakie), neměl(a) byste tento léčivý přípravek používat.

3. JAK SE STREPSILS MED A CITRON POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající od děti od 6 let: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti: úprava dávkování není nutná.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem;
  • vyrážka;
  • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK STREPSILS MED A CITRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, tubě a blistru za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Strepsils Med a Citron obsahuje

Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus.

Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg.

Pomocné látky: kyselina vinná, čištěný med, silice máty peprné a deterpenovaná citronová silice, (silice obsahují citral, d-limonen, geraniol a linalol), chinolinová žluť, tekutá sacharóza, tekutá glukosa usušená rozprášením. (z pšeničného škrobu).

Jak Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté kulaté pastilky s chutí medu a citronu s vyraženým logem "S" na obou stranách pastilky.

Balení obsahuje:  36 pastilek.

 

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.