Domů / Péče o zdraví
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

kamenná lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

Říjen 2020


 1.10.  10,00-16,00 hod  - EUCERIN  -  dermoporadenství
 6.10.   07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 7.10.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
13.10.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.10.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.10.  13,00-17,00 hod  - HOMEOPATICKÁ PORADNA s MUDr. KETTMANNOVOU  - doporučujeme objednávní
15.10.  12,00-17,00 hod - PORADNA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
20.10.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
21.10. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
27.10.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
27.10.  09,00-17,00 hod  - HOMEOPATICKÁ PORADNA 
29.10.  10,00-16,00 hod  - EUCERIN  -  dermoporadenství

 

 

 

ARUFIL 20MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML I

ARUFIL 20MG/ ML OPH GTT SOL 1X10ML I

Kód: 3158343 Produktové číslo: 3830044946098 SUKL: 0216147 ATC skupina: S01XA20 Popis: Oftalmologika Kód SÚKL 0216147
Výrobce: Bausch + Lomb
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
78,93 Kč , plus doprava
Porovnat

Žádné hodnocení.
ARUFIL 20MG/ ML OPH GTT SOL 1X10ML I

 

Arufil

Oční kapky, roztok

Povidonum K30

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Arufil a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arufil používat

3. Jak se přípravek Arufil používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Arufil uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Arufil a k čemu se používá

Přípravek se používá k symptomatické léčbě syndromu suchého oka (suchý zánět spojivek),

který je způsoben poruchou omývání citlivého povrchu oka slzami. Nejčastějšími příznaky syndromu suchého oka jsou pálení, pocit cizího tělíska nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí víček k oku, světloplachost, bolest při vkapávání očních kapek, špatná snášenlivost pobytu ve větru, v zakouřené místnosti, v klimatizovaném prostředí, zhoršení vidění k večeru, kolísání vidění během dne a paradoxně i zvýšené slzení.

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti všech věkových kategorií.

Léčivá látka přípravku – povidonum K30 - je ve vodě rozpustná směs stejnorodých polymerů, které svou vhodnou vazkostí napomáhají nahrazovat úbytek přirozeného ochranného filmu na povrchu rohovky u osob postižených "suchostí očí", tj. stavem, ke kterému dochází při poklesu produkce slz.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arufil používat

Nepoužívejte přípravek Arufil,

jestliže jste alergický(á) na léčvou látku nebo na kteroukoli dalš složku tohoto přpravku (uvedenou v bodě6).

Před použitím přpravku Arufil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Běem léčy přpravkem jsou nutné pravidelné kontroly očí rohovky lékařem.

Pokud se Vaše přznaky zhorš nebo se nezlepš do 3 dnů musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužvejte přpravek déle než5 dnů 2/3

Dalš léčvé přpravky a přpravek Arufil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užváte, které jste v nedávné doběužval (a) nebo které možá budete užvat. Jestliže je nutné do oka aplikovat více nežjeden léčivý přpravek, musí být mezi aplikacemi jednotlivých přpravkůdodržen interval nejméně5 minut a přpravek Arufil vždy použijte ažjako poslední.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těotná nebo kojíte, domníváte se, ž můžte být těotná, nebo plánujete otěotně, poraďe se se svým lékařm nebo lékárníkem dřve, nežzačete přpravek Arufil použvat.

Není dosud známo, zda přpravek prochází placentou či přchází do mateřkého mléka.

Řzení dopravních prostředkůa obsluha strojů

Bezprostředněpo aplikaci může Arufil i při správném použvání způsobit krátkodobé a čstečné zamlžení oka. Po tuto dobu nesmíte řdit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, která vyžaduje zvýšenou pozornost.

Přpravek Arufil obsahuje benzalkonium-chlorid (konzervační látku)

Benzalkonium-chlorid může způobit drážděí oč a obarvuje měké kontaktní čočky. Vyvarujte se kontaktu přpravku s měkými kontaktními čočkami. Odstraňe kontaktní čočky přd aplikací a počkejte nejméně15 minut před opětovným nasazením.

3. Jak se přpravek Arufil použvá

Vždy použvejte tento přpravek přesněpodle pokynůsvého lékař nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučná dávka přpravku je 4krát denně(i čstěji) 1 kapka do dolního spojivkového vaku. Přpravek je určn k trvalému použvání.

Jestliž jste zapomněl(a) použt přpravek Arufil

V takovém přpaděaplikujte dávku hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného schématu léčby, které Vám určil lékař

4. Možé neždoucí účnky

Podobnějako všechny léky může mít i tento přpravek neždoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující neždoucí účnky:

Časté (postihují 1 až10 ze 100 pacientů):

- mírné přechodné pálení nebo lepkavý pocit.

Velmi vzácné (postihují méněnež1 z 10 000 pacientů):

- podrážěí nebo reakce z přcitlivěosti

- u pacientů kteř měi výrazněporušnou rohovku, byly v průěu léčy velmi vzácnězaznamenány přpady kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

U některých pacientůmůže přchodnědojít k rozmazanému viděí. 3/3

Hlášní neždoucích účnků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z neždoucích účnků sděte to svému lékař nebo lékárníkovi. Stejněpostupujte v přpadějakýchkoli neždoucích účnků které nejsou uvedeny v této přbalové informaci. Neždoucí účnky můžte hlásit také přmo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčv, Šobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášním neždoucích účnkůmůžte přspě k získání více informací o bezpečosti tohoto přpravku.

5. Jak Arufil uchovávat

Uchovávejte př teplotědo 25 °C, lahviču v krabiče.

aby byl přpravek chráněn před svělem.

Uchovávejte tento přpravek mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevřní nepoužvejte déle než6 týdnů.

Nepoužvejte tento přpravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketělahvičky a krabičce za EXP nebo Použitelné do:

Nevyhazujte ždné léčivé přpravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přpravky, které jižnepoužváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a dalš informace

Co přpravek Arufil obsahuje

Léčivou látkou je povidonum K30 20 mg v 1 ml (= 24 kapek) vodného roztoku.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přpravek Arufil vypadá a co obsahuje toto balení

Transparentní (průvitná) LDPE lahvička s kapátkem, bílý PP šoubovací uzávěr, krabička.

Balení: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

PharmaSwiss Čská republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Čská republika

Výrobce:

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH,

Brunsbütteler Damm 165-173,

13581 Berlín,

Německo

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
OCUTEIN SENSITIVE OČNÍ KAPKY 15ML DAVINCI ACADEMIA OCUTEIN SENSITIVE OČNÍ KAPKY 15ML DAVINCI ACADEMIA Kód: 2720606
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
117,90 Kč
Detail
OPTOSOAK PLUS 360ML OPTOSOAK PLUS 360ML Kód: 3110310
Dostupnost: Skladem 2 ks
229,50 Kč
Detail
MYFUNGAR CRM 1X30GM MYFUNGAR CRM 1X30GM Kód: 8594739035430
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
125,10 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.