Domů / Péče o zdraví / Alergie
Odběr novinek
Facebook Facepile
ZYRTEC POR.TBL.FLM.20X10MG

ZYRTEC POR. TBL. FLM.20X10MG

Kód: 8594013101325 Produktové číslo: 8594013101325 SUKL: 0155683 ATC skupina: R06AE07 Popis: Antihistaminika pro systémovou aplikaci Kód SÚKL 0155683
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
188,10 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
ZYRTEC POR. TBL. FLM.20X10MG

 

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zyrtec

10 mg

potahované tablety

cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Zyrtec a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyrtec užívat

3. Jak se Zyrtec užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Zyrtec uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Zyrtec a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Zyrtec je cetirizin-dihydrochlorid. Zyrtec je antialergikum.

Potahované tablety Zyrtec 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let věku používají ke

- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy

- zmírnění příznaků kopřivky.

2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyrtec užívat

Neužívejte Zyrtec

- jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min)

- jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Upozornění a opatření

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Jestliže máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým měchýřem), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou Strana 2 ( celkem 5)

však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Zyrtec.

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Zyrtec několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Děti

Nepodávejte tento lék dětem mladším než 6 let, protože léková forma potahovaných tablet nedovoluje vhodnou úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a Zyrtec

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zyrtec s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje vstřebávání přípravku Zyrtec.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zyrtec nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.

Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. A proto byste bez porady s lékařem neměla Zyrtec užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Zyrtec v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.

Zyrtec, potahované tablety, obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Zyrtec užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

Tabletu lze rozdělit na 2 stejné dávky.

Dospělí a dospívající starší 12 let:

Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně. Léková forma Zyrtec, perorální kapky, je vhodnější formou pro děti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Děti ve věku od 6 do 12 let:

Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně. Léková forma Zyrtec, perorální kapky, je vhodnější formou pro děti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud trpíte závažným onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který Vám může upravit dávkování. Strana 3 ( celkem 5)

Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který může upravit dávkování podle potřeb Vašeho dítěte.

Pokud vnímáte účinek přípravku Zyrtec jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby

Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zyrtec, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Zyrtec, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zyrtec

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zyrtec

Pokud přestanete Zyrtec užívat, může se vzácně vrátit pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat lék užívat a ihned se poradit s lékařem:

- alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

- ospalost

- závrať, bolest hlavy

- zánět hltanu, rýma (u dětí)

- průjem, nevolnost, sucho v ústech

- únava.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

- rozrušení (neklid)

- parestezie (zvláštní pocity na kůži)

- bolesti břicha

- pruritus (svědění kůže), vyrážka

- astenie (nadměrná únava), malátnost.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

- alergické reakce, někdy závažné (velmi vzácně)

- deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost

- křeče

- tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)

- abnormální funkce jater

Strana 4 ( celkem 5)

 

- kopřivka

- otok

- zvýšení tělesné hmotnosti.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

- trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)

- tiky (mimovolní záškuby)

- mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)

- rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby oční bulvy)

- angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém (lokalizované kožní erupce)

- abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).

Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

- zvýšená chuť k jídlu

- sebevražedné myšlenky (opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou)

- amnézie (ztráta paměti), porucha paměti .

- vertigo (pocit otáčení nebo pohybu)

- zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)

- pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka po přerušení léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Zyrtec uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. Obsah balení a další informace

Co Zyrtec obsahuje

- Léčivou látku je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.

- Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry Y-1-7000 (hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400).

Jak Zyrtec vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá, podlouhlá, potahovaná tableta, dělená na jedné straně a s vylisovaným označením Y-Y.

Balení s 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 nebo 100 (10x10) potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Strana 5 ( celkem 5)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

UCB s.r.o.

Thámova 13

186 00 Praha 8

Česká republika

Výrobce

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Opłotek 26, 01-940 Varšava, Polsko

ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Zyrtec

Bulharsko: Zyrtec

Česká republika: Zyrtec

Dánsko: Zyrtec

Estonsko: Zyrtec

Finsko: Zyrtec

Francie: Zyrtec

Irsko: Zirtek tablets

Itálie: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film

Kypr: Zyrtec

Litva: Zyrtec

Lotyšsko: Zyrtec

Lucembursko: Zyrtec

Maďarsko: Zyrtec filmtabletta

Malta: Zyrtec

Německo: Zyrtec

Nizozemsko: Zyrtec

Norsko: Zyrtec

Polsko: Zyrtec

Portugalsko: Zyrtec

Rakousko: Zyrtec10 mg – Filmtabletten

Řecko: Ziptek

Slovenská republika: Zyrtec

Slovinsko: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete

Španělsko: Zyrtec comprimidos recubiertos con pelicula

Švédsko: Zyrlex

Velká Británie: Zirtek allergy tablets

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
A-DERMA Exomega CONTROL Zvláč.mycí gel 2v1 500ml A-DERMA Exomega CONTROL Zvláč. mycí gel 2v1 500ml Kód: 3624526
Dostupnost: Skladem 2 ks
445,50 Kč
Detail
CURAPROX CURAKID ZUB. KARTACEK CK 4260 SUPERSOFT CURAPROX CURAKID ZUB. KARTACEK CK 4260 SUPERSOFT Kód: 7612412426007
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
82,80 Kč
Detail
SAFORELLE GEL PRO INTIMNI HYGIENU 250 ML SAFORELLE GEL PRO INTIMNI HYGIENU 250 ML Kód: 3401365334248
Dostupnost: Skladem 1 ks
207,00 Kč
Detail
A-Derma tyčinka na rty 4g A-Derma tyčinka na rty 4g Kód: 3071827
Dostupnost: Skladem 2 ks
175,50 Kč
Detail
THUYA OCCIDENTALIS CH15 GRA.4G THUYA OCCIDENTALIS CH15 GRA.4G Kód: 3352710735121
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
99,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.