Domů / Péče o zdraví / Alergie / Tablety a kapky na alergické potíže
Odběr novinek
Facebook Facepile
XYZAL POR TBL FLM 14X5MG

XYZAL POR TBL FLM 14X5MG

Kód: 8594013100793 Produktové číslo: 8594013100793 SUKL: 0042952 ATC skupina: R06AE09 Popis: Antihistaminika pro systémovou aplikaci Kód SÚKL 0042952
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
148,50 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
XYZAL POR TBL FLM 14X5MG

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

Xyzal

5 mg, potahované tablety

Pro dospělé a děti od 6 let věku

Levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Xyzal a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyzal užívat

3. Jak se Xyzal užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Xyzal uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Xyzal a k čemu se používá

Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou přípravku Xyzal.

Xyzal je antialergikum.

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s:

alergickou rýou, včtněperzistujíí(přtrváajíí alergickérýy

 kopřvkou (urtikarie).

2. Čmu musíte věovat pozornost, nežzačete Xyzal užvat

Neužvejte Xyzal

- jestliž jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo na kteroukoli dalšísložu tohoto příravku (uvedenou v bodě6)

- jestliž máe záažou poruchu funkce ledvin (záažéselháíledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozorněí a opatřní

Přd užtí příravku Xyzal se poraďe se svý léařm nebo léáníem.

Jestliž máe potíž (jako poraněímíhy nebo zvěšnáprostata), je pravděodobné ž budete mí problé s vyprádněí močvéo měhýř. Poraďe se, prosí, se svý léařm. 2

Jestliž je u Vá pláováo testováína alergie, zeptejte se svéo léař, zda máe přstat užíat Xyzal něolik dnípřd testem. Tento lé můž ovlivnit výledky Vašho testu na alergie.

Děi

Podááípříravku Xyzal děem pod 6 let věu se nedoporučje, protož forma potahovanýh tablet nedovoluje úravu dákováí

Dalš léčvé přpravky a Xyzal

Informujte svéo léař nebo léánía o všch léíh, kteréužíáe, kteréjste v nedánédoběužíal(a) nebo kterémožábudete užíat.

Xyzal s jídlem, pitím a alkoholem

Opatrnosti je třba př součsné podááípříravku Xyzal a alkoholu nebo jinýh láek půobííh na mozek. U citlivýh pacientůmůž mí součsnépodááípříravku Xyzal a alkoholu nebo jinýh láek půobííh na mozek způobit dalšísnížníbděosti a výonnosti.

Xyzal se můž užíat s jílem i bez jíla.

Těotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těotnánebo kojíe, domníáe se, ž můžte bý těotná nebo pláujete otěotně, poraďe se se svý léařm nebo léáníem dříe, nežzačete tento příravek užíat.

Řzení dopravních prostřdkůa obsluha strojů

Něteřípacienti léčnípříravkem Xyzal mohou pociťvat spavost/ospalost, úavu a vyčrpáí Pokud řííe nebo obsluhujete stroje, buďe opatrní dokud nezjistíe, jak na Vá tento příravek půobí Speciánítesty všk prokáaly, ž u zdravýh osob po podáílevocetirizinu v doporučnédáce nedocháík žánéporuš dušvníbděosti, schopnosti rychle reagovat nebo říit.

Xyzal obsahuje laktózu

Tyto tablety obsahujílaktóu. Pokud Vá léařřkl, ž nesnášíe něterécukry, poraďe se s ní dříe, nežzačete tyto tablety užíat.

3. Jak se Xyzal užvá

Vžy užíejte tento příravek přsněv souladu s příalovou informacínebo podle pokynůsvéo léař nebo léánía Pokud si nejste jistýá, poraďe se se svý léařm nebo léáníem.

Doporučnádáka příravku pro dospěéa děi od 6 let věu je 1 tableta denně

Dávkování u zvlášních skupin pacientů

Porucha funkce ledvin a jater

U pacientůs poruchou funkce ledvin můž bý dáka snížna podle záažosti onemocněíledvin. U děíse dáka takéstanovípodle těesnéhmotnosti díěe, dáku určíVášléař

Pacienti se záažou poruchou funkce ledvin nesmíXyzal užíat.

Pacienti, kteřímajípouze poruchu funkce jater, majíužíat obvyklou přdepsanou dáku.

U pacientůs poruchou funkce ledvin i jater můž bý dáka snížna podle záažosti onemocněíledvin. U děíse dáka takéstanovípodle těesnéhmotnosti díěe; dáku určíVášléař

Staršípacienti od 65 let věu

U staršch pacientůnení potřba ždná úprava dávky za přdpokladu, ž mají normální funkci ledvin. 3

Použtíu děí

Xyzal, potahovanétablety, se nedoporučje podáat děem pod 6 let věu.

Jak a kdy máte Xyzal užvat

Pouze peroráníužíáí(užtíúty).

Tablety příravku Xyzal se polykajíceléa zapíejíse vodou, mohou se užíat s jílem i bez jíla.

Jak dlouho máte užvat Xyzal?

Jestliž se do 3 dnůpřínaky onemocněínezlepší nebo se naopak zhoršjí č se vyskytnou nežáoucíúčnky nebo něakéneobvykléreakce, poraďe se o další užíáípříravku s léařm.

Jestliž jste užl(a) více přpravku Xyzal, nežjste mě(a)

Jestliž jste užl(a) víe příravku Xyzal, nežjste mě(a), můž se u dospěýh objevit spavost. U děíse zpočáku můž projevit vzrušnía neklid, pozděi pak spavost.

Pokud si myslíe, ž jste se příravkem Xyzal přdákoval(a), informujte prosí svéo léař, kterýrozhodne o dalšíh opatřníh.

Jestliž jste zapomně(a) užt Xyzal

Jestliž jste zapomně(a) uží Xyzal nebo jste užl(a) nižšídáku, nežbyla přdepsáa Vaší léařm, nezdvojnáobujte náledujíídáku, abyste nahradil(a) vynechanou dáku. S podááí pokračjte užtí náledujíídáky v přdepsanédobě

.

Jestliž jste přstal(a) užvat Xyzal

Ukončníléčy příravkem Xyzal by neměo mí žánénepřínivéúčnky. Avšk vzáně pokud přstanete Xyzal užíat, se můž vyskytnout pruritus (intenzivnísvěěí, dokonce i v příadě ž se tyto přínaky nevyskytovaly přd zaháení léčy. Přínaky mohou samovolněvymizet. Přínaky mohou bý v něterýh příadech intenzivnía mohou vyždovat opě začí s léčou. Přínaky by po opěovné zaháeníléčy měy vymizet.

Máe-li jakéoli dalšíotáky týajííse užíáítohoto přípravku, zeptejte se svéo léař nebo léánía.

4. MOŽÉ NEŽDOUCÍ ÚČNKY

Podobnějako všchny léy můž mí i tento příravek nežáoucíúčnky, kterése ale nemusívyskytnout u kažéo.

Čsté mohou postihnout až1 z 10 pacientů

Sucho v útech, bolest hlavy, úava a ospalost/malánost.

Méěčsté mohou postihnout až1 ze 100 pacientů

Vyčrpáía bolesti břcha.

Neníznáo: frekvenci z dostupnýh úajůnelze určt

Byly hlášny i dalšínežáoucíúčnky jako palpitace (bušnísrdce), zvýšnásrdečífrekvence, záhvaty, mravenční záratě synkopa (mdloba), třs, dysgeuzie (zkreslenívníáíchuti), pocit otáčníč pohybu, poruchy viděí rozmazanéviděí bolestivénebo obtížémoční neschopnost zcela vyprádnit močvýměhýř otoky, pruritus (svěěí, vyráža, kopřvka (otok, zčrvenáía svěěíkůž), kožívýev, dušost, zvýšnítěesnéhmotnosti, bolest svalů bolest kloubů agresivnínebo neklidnéchováí 4

halucinace, deprese, nespavost, opakujííse myšenky na sebevražu nebo posedlost sebevražou, hepatitida (záě jater), abnormáníjaternífunkce, zvracení zvýšnáchuťk jílu, nevolnost a průem.

Pruritus (intenzivnísvěěí) po přrušníléčy.

Př prvníh znákáh reakce přcitlivěosti přstaňe Xyzal užíat a obraťe se na svéo léař. Přínaky reakce přcitlivěosti mohou bý náledujíí otok út, jazyka, obličje a/nebo hrdla, dýhacínebo polykacíobtíž (pocit tlaku na hrudi nebo síáí, kopřvka, nálýpokles krevnío tlaku vedoucíke kolapsu nebo šku, kterýmůž bý i smrtelný

Hlášní neždoucích účnků

Pokud se u Vá vyskytne kterýoli z nežáoucíh účnků sděte to svéu léař nebo léáníovi. Stejněpostupujte v příadějakýhkoli nežáoucíh účnků kterénejsou uvedeny v téo příalovéinformaci. Nežáoucíúčnky můžte hláit taképřío na adresu:

Stáníútav pro kontrolu léčv

Šobáova 48

100 41 Praha 10

webovéstráky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášní nežáoucíh účnkůmůžte přspě k zíkáívíe informacío bezpečosti tohoto příravku.

5. Jak Xyzal uchovávat

Uchováejte tento příravek mimo dohled a dosah děí

Nepoužíejte tento příravek po uplynutídoby použtelnosti uvedenéna krabiče a blistru za „EXP“. Doba použtelnosti se vztahuje k posledníu dni uvedenéo měíe.

Tento příravek nevyžduje žánézvlášnípodmíky uchovááí

Nevyhazujte žánéléčvépříravky do odpadníh vod nebo domáío odpadu. Zeptejte se svéo léánía, jak naložt s příravky, kteréjižnepoužíáe. Tato opatřnípomáajíchráit žvotníprostřdí

6. Obsah balení a dalš informace

Co Xyzal obsahuje

- Léčvou lákou je levocetirizini dihydrochloridum.

Jedna potahovanátableta obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.

- Pomocnýi lákami jsou mikrokrystalickácelulosa, monohydrá laktosy, koloidníbezvodýoxid křmičtý magnesium-steará, hypromelosa (E464), oxid titaničtý(E171) a makrogol 400.

Jak Xyzal vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovanétablety jsou bíénebo téěřbíé ovánés Y logem na jednéstraně

Jsou dodááy v blistrech v baleníh 1, 2, 4, 5, 7, 10, 2 x 10, 14, 15, 20, 21 tablet.

Na trhu nemusíbý všchny velikosti balení

Držtel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držtel rozhodnutío registraci

UCB s.r.o., Praha, Čskárepublika

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
OSCILLOCOCCINUM HOMEO PEL 6X1GM OSCILLOCOCCINUM HOMEO PEL 6X1GM Kód: 3352712001132
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
176,40 Kč
Detail
CALCIUM PANTHOTENAT MAST 30G HERBACOS CALCIUM PANTHOTENAT MAST 30G HERBACOS Kód: 8594002951283
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
64,80 Kč
Detail
FENISTIL 1MG/G GEL 1X30G CZ FENISTIL 1MG /G GEL 1X30G CZ Kód: 3373603
Dostupnost: Skladem 6 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
242,10 Kč
Detail
CUBITAN S PR. JAHODOVOU POR.SOL. 4X200ML NOVY CUBITAN S PR. JAHODOVOU POR. SOL. 4X200ML NOVY Kód: 3353415
Dostupnost: Skladem 1 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
222,30 Kč
Detail
NUTRIDRINK COMPACT NEUTRAL POR SOL 4X125ML NUTRIDRINK COMPACT NEUTRAL POR SOL 4X125ML Kód: 3028017
Dostupnost: Skladem 6 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
184,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.